Komisja Zdrowia przyjęła projekt PiS dot. walki z pandemią jako wiodący

Sejmowa Komisja Zdrowia spośród czterech poselskich projektów ustaw, dotyczących walki z pandemią, jako wiodący wybrała projekt zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość i to do tego projektu będą wprowadzane poprawki, zgłaszane w trakcie prac w Komisji. Projekt ten zakłada m.in. podwyższenie do 200% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników medycznych i służb, skierowanych do walki z koronawirusem oraz podwyższenie chorobowego do 100% pensji.

„Komisja przyjęła jako wiodący projekt Prawa i Sprawiedliwości, będziemy uwzględniać wszystkie te zmiany, które znajdują się w pozostałych projektach” – powiedział przewodniczący Komisji Tomasz Latos.

Dzisiaj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie czterech projektów poselskich, zgłoszonego przez PiS projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, projektu nowelizacji o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (zgłoszonego przez klub Lewicy), oraz dwóch projektów nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zgłoszonych przez PSL i KO).

Wszystkie projekty zostały skierowane do Komisji Zdrowia, w trakcie pierwszego czytania zgłoszono kilkadziesiąt poprawek.

Projekt PiS, który ma być projektem wiodącym, zakłada podwyższenie do 200% wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla osób, skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19 oraz zachowanie 100% uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania, w kwarantannie, izolacji, izolacji domowej także funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzom WP.

Planowane jest wprowadzenie tzw. klauzuli miłosiernego Samarytanina (niekarania za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia).

Wzmocnione mają zostać kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w zakresie umieszczania w szpitalach pacjentów, a do pracy przy zwalczaniu epidemii będą mogli zostać skierowani pracownicy podmiotów medycznych, osoby wykonujących zawody medyczne oraz np. studenci zawodów medycznych, doktoranci, ratownicy medyczni, lekarze w trakcie stażu podyplomowego, albo lekarze, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego.

Projekt zakłada także wprowadzenie przepisów, umożliwiających w trybie uproszczonym, pod ścisłą kontrolą właściwych konsultantów okręgowych izb lekarskich, pod nadzorem specjalistów okresowe zatrudnianie – po spełnieniu określonych w ustawie wymogów – lekarzy specjalistów, który uzyskali kwalifikacje poza Unią Europejską.

Projekt zawiera także delegację dla Rada Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia katalogu ograniczeń, obowiązków, nakazów (w tym także obowiązku zasłaniania ust i nosa) oraz zakłada, że kara za nieprzestrzeganie ograniczeń ma miałaby wynosić od 500 zł do 1 tys. zł.

Zgodnie z projektem, wprowadzona ma zostać możliwość zawieszenia „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w przypadku odmowy wykonania polecenia i należytego wykonania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Zawieszenie miałoby wygasać automatycznie po upływie 30 dni od dnia odwołania epidemii.

Ma też zostać wydłużony czas realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne na okres do pięciu miesięcy.

Podobne rozwiązania znalazły się w projektach, zgłoszonych przez Lewicę (m.in. zakłada wprowadzenie kary grzywny za brak maseczki czy odstąpienia od sprzedaży w przypadku braku maseczki), PSL (zakładającego dodatki dla pracowników ochrony zdrowia oraz pracowników społecznych, zajmujących się pacjentami z koronawirusem). Projekt KO zawierał propozycję wyłączenia jednostek samorządu terytorialnego ze stosowania prawa zamówień publicznych w sprawach dot. walki z pandemią pod warunkiem publikacji ciągu 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji o i udzieleniu zamówienia.

W trakcie pierwszego czytania zgłoszono kilkadziesiąt poprawek, w tym te dotyczące szybkich testów dla pracowników medycznych, czy odstąpienie od karania (zawieszania) dyrektorów szpitali.

(ISBnews)