Scope Fluidics wyemituje do 127 915 akcji serii H bez pp w ramach ABB

Zarząd Scope Fluidics zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 127 915 akcji zwykłych na okaziciela serii H w granicach kapitału docelowego oraz pozbawieniu prawa poboru obecnych akcjonariuszy, podała spółka. Walory mają być zaoferowanie wybranym potencjalnym inwestorom w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB).

„W związku z decyzją zarządu o zwiększeniu intensywności działań w projekcie PCR|ONE wchodzących w skład Programu Early Access (PEA) oraz upoważnieniem udzielonym zarządowi przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 21 sierpnia 2020 r., zarząd postanowił skorzystać z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego. Skorzystanie z upoważnienia uzależnione jest od podjęcia przez radę nadzorczą stosownej uchwały” – czytamy w komunikacie.

Realizacja Programu Early Access to proces rozłożony w czasie, który według najlepszej wiedzy zarządu wymagać będzie w sumie dodatkowego finansowania w kwocie pomiędzy 6 a 9 mln euro, podano także.

„Zidentyfikowane na chwilę obecną nakłady na realizację PEA wynoszą według wstępnych szacunków 24,5 mln zł, przy czym należy oczekiwać, że realizacja PEA, w miarę jej postępu, może wymagać poniesienia dodatkowych istotnych nakładów. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uwzględnia także zabezpieczenie mocy produkcyjnych w ramach planowanego wdrożenia GMP (Good Manufacturing Practice). W ramach projektu PCR|ONE rozwijane są również nowe panele – koszt tych działań szacowany jest według najlepszej wiedzy zarządu na ok. 3,5 mln zł. Z kolei na rozwój trzeciego projektu Scope Fluidics przewiduje wydać w ciągu roku ok. 2 mln zł. Na dzień 30 września 2020 r. grupa kapitałowa Scope Fluidics posiadała na rachunkach bankowych ok. 7,9 mln zł” – czytamy dalej.

Spółka podkreśla, że pozyskanie finansowania własnego wpisuje się w politykę dywersyfikacji źródeł finansowania i nie powinno być rozumiane jako odstąpienie od określonego wcześniej zamiaru finansowania z różnych źródeł zarówno PEA, jak i innych działań.

„W szczególności nie należy rozumieć, że pozyskanie finasowania własnego będzie oznaczało, że spółka odstąpi od realizacji umowy finansowania zawartej w dniu 7 września 2020 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ocenie zarządu, możliwość skorzystania z finansowania własnego daje zarządowi swobodę działania oraz wzmacnia pozycję negocjacyjną spółki w rozmowach z potencjalnymi nabywcami systemu PCR|ONE” – wskazano w materiale.

Zarząd uznał za uzasadnione, z punktu widzenia realizacji celów spółki, pozyskanie finansowania w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowej emisji oraz ich zaoferowanie wybranym potencjalnym inwestorom w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) w sposób, który nie będzie wymagał uprzedniego sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu ani memorandum informacyjnego, podano dalej.

„Zarząd postanowił m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego poprzez przeprowadzenie emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 127 915 akcji zwykłych na okaziciela serii H (nowe akcje 2), o wartości nominalnej 0,1 zł każda (pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej spółki na pozbawienie obecnych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości)” – czytamy w komunikacie.

Według zarządu, proces ABB ma rozpocząć się niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych i zakończeniu go nie później niż 29 października 2020 r. Jego organizację powierzono mBankowi.

Cena emisyjna jednej nowej akcji 2 zostanie ustalona w procesie ABB i będzie wymagać zgody rady nadzorczej, podano także.

„Jednoczenie zarząd spółki informuje, że w dniu 22 października 2020 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na pozbawienie przez zarząd wszystkich obecnych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości względem akcji serii H, które mają zostać wyemitowane na warunkach i w wykonaniu uchwały zarządu, o której mowa powyżej” – podsumowano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)