MZ opublikował projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych od dawna zapowiadany projekt tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. „Wiele zaproponowanych zmian wynika z potrzeby doprecyzowania przepisów, które obecnie budzą wątpliwości interpretacyjne lub powodują spowolnienie procedowania wniosków” – wyjaśnia ministerstwo.

„Wprowadzane rozwiązania mają na celu zapewnić: stabilny poziom finansowania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (…) oraz zwiększanie przejrzystości podejmowanych decyzji refundacyjnych oraz poziomu zaufania w dialogu pomiędzy uczestnikami systemu” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zawiera kilka ważnych zmian. Po pierwsze zwiększeniu ulegnie tzw. ryczałt, czyli ryczałtowa odpłatność, z 3,2 zł do 5,6 złotych. Po drugie MZ proponuje ustalenie maksymalnego pułapu kosztów leczenia pacjenta za rok na poziomie sześciokrotnego PKB per capita (do tej pory była to trzykrotność), czyli około 300 tys zł.

Listy refundacyjne mają być publikowane co kwartał, a nie – jak dotąd – co dwa miesiące.

W projekcie przewiduje się dodanie pojęcia tajemnica refundacyjna,”polegającej na nieujawnianiu dokumentacji w zakresie instrumentu dzielenia ryzyka oraz w ramach postępowania toczącego się przed Komisją Ekonomiczną, gromadzonej w całym postępowaniu związanym z objęciem refundacją i ustaleniem urzędowej ceny zbytu, podwyższeniem urzędowej ceny zbytu, obniżeniem urzędowej ceny zbytu, ustaleniem albo zmianą urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub skróceniem okresu obowiązywania decyzji” – uzasadnia resort.

Kolejną zmianą jest wyłączenie treści programu lekowego jako załącznika do decyzji, tak aby minister mógł zmieniać treść programu bez potrzeby uzyskiwania zgód wnioskodawców. „Umożliwi to szybkie zmiany treści programów i dostosowanie ich do potrzeb zarówno świadczeniobiorców, jak i wynikających z postępu i rozwoju opcji terapeutycznych i metod diagnostycznych”. To postulat od dawna podnoszony zarówno przez firmy farmaceutyczne, jak i organizacje pacjentów.

Projekt dostępny jest: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348505/katalog/12799488#12799488