Rząd chce przyjąć w III kw. projekt dot. przeznaczenia na zdrowie 6% PKB w 2023

Rząd planuje przyjęcie projektu zakładającego zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB w 2023 r. oraz 7% PKB w 2027 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Obecnie ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 6% PKB do 2024 r. i latach kolejnych.

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o finansach publicznych planowane jest na III kw. Projekt stanowi część programu „Polski Ład”.

„Mając na uwadze potrzebę stałego dążenia do optymalizacji systemu ochrony zdrowia w celu zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, zwiększenia wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześniania i modernizacji infrastruktury w placówkach opieki zdrowotnej oraz rozwoju nowoczesnych technologii w służbie zdrowia, zidentyfikowana została potrzeba zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia” – czytamy w wykazie.

Celem projektu jest:
1) przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB już w 2023 r.;
2) określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r.

Dzięki tym zmianom od 2022 r. nastąpi zwiększenie wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia w stosunku do poziomów zakładanych w obecnej ustawie, co pozwoli na zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześnianie i modernizację infrastruktury w placówkach opieki zdrowia oraz rozwój nowoczesnych technologii w tym obszarze, podano także.

Dodatkowo planowane jest wprowadzenie zmian, rozszerzających uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia związane z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) dotacji podmiotowej. Dotychczasowe przepisy pozwalały na zaplanowanie tej dotacji wyłącznie na etapie planowania budżetu na dany rok.

(ISBnews)