Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 21 XII o dalszym istnieniu spółki

Akcjonariusze Mercator Medical podejmą decyzję w sprawie dalszego istnienia spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 21 grudnia. Uchwała ma charakter techniczny – spółka wykazała stratę za 3 kwartały br. przewyższającą wartość kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. Zarząd podkreśla, że nie istnieje zagrożenie dla dalszej działalności spółki i grupy kapitałowej.

„Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Sporządzone w dniu 15 listopada 2021 r. przez zarząd Mercator Medical S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. wykazało bowiem, iż w ujęciu jednostkowym spółka poniosła stratę przewyższającą sumę jej kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W przypadku ustalenia powyższej okoliczności zarząd – na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 69,03 mln zł wobec 182 mln zł zysku rok wcześniej.

„W ocenie zarządu nie istnieje zagrożenie dla dalszej działalności spółki, ani jej grupy kapitałowej” – czytamy dalej.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa wykazała za okres trzech kwartałów 2021 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 442 mln zł, a wartość kapitału własnego przekracza 1,1 mld zł. Grupa kapitałowa Mercator Medical dysponuje przy tym płynnymi środkami finansowymi w wysokości około 500 mln zł, podkreślono.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)