Sanepid dostał 140 milionów złotych na rozwój

Państwowa Inspekcja Sanitarna otrzyma dofinansowanie w wysokości 140 milionów zł. Środki pochodzące z unijnego instrumentu REACT zostaną przeznaczone na dalszą informatyzację inspekcji oraz remonty i doposażenie obiektów wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Poinformował dziś o tym Marcin Martyniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

„Przez wiele lat Główny Inspektorat Sanitarny nie realizował żadnych projektów, a obecnie zostało podpisane porozumienie na inaugurujące już trzecie takie przedsięwzięcie. Obok niego w GIS funkcjonują już dwa projekty o charakterze informatycznym” – dodaje Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny wz. Podkreślił także, że realizacja projektów przy współudziale środków z UE jest szansą na przyspieszony rozwój organizacji bez nadmiernego angażowania środków z budżetu państwa.

Efektem realizacji projektu będzie zbudowanie trzech nowych modułów w Systemie Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) w zakresie higieny środowiska, bezpieczeństwa żywności i nadzoru nad chemikaliami, a także zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

„Warto przypomnieć, że innowacyjne działanie SEPIS doceniła w tym roku także Organizacja Narodów Zjednoczonych, która przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu Nagrodę Sektora Publicznego” – podkreślił Krzysztof Saczka.

Realizowane już w GIS projekty to System Powiadamiania o Wprowadzeniu do Obrotu Żywności Prozdrowotnej oraz projekt GovNet, służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa transmisji oraz ochrony przesyłanych i przetwarzanych danych.

W ramach instrumentu REACT środki otrzymają także wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Dzięki nim realizować będą roboty budowlane, remonty, zakupy sprzętu i doposażenie.

„Dofinansowane zostanie m.in. utworzenie w Lublinie laboratorium o klasie bezpieczeństwa BSL-3, a więc takiego, w którym można badać próbki zawierające najbardziej niebezpieczne patogeny. Pandemia pokazała, że takich laboratoriów mamy w Polsce zbyt mało” – mówił Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny wz.

Na końcowym etapie są prace w zakresie dwóch kolejnych projektów, które realizował będzie GIS na rzecz stacji sanitarno-epidemiologicznych:

POWER Ukraine, w ramach którego stacje otrzymają narzędzia ułatwiające dotarcie do osób uciekających z terenów objętych działaniami wojennymi, a jednocześnie ułatwią tym osobom podjęcie zatrudnienia w jednostkach inspekcji, II transza REACT, dzięki któremu powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne otrzymają środki na roboty budowlane, remonty, zakupy sprzętu i doposażenie.