Rząd planuje nowelizację Narodowej Strategii Onkologicznej do 2030 r.

Rząd planuje przyjęcie nowelizacji programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, której celem jest dokonanie aktualizacji terminów i zakresu działań realizowanych w ramach strategii, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie uchwały w tym zakresie planowane jest na grudzień.

„Celem projektowanej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, jest dokonanie aktualizacji terminów i zakresu działań realizowanych w ramach Strategii, przy jednoczesnym zachowaniu spójności z rocznymi harmonogramami jej wdrażania. Wprowadzenie zmian we wskazanym dokumencie podyktowane jest koniecznością uporządkowania informacji nt. realizowanych w ramach NSO zadań, przy uwzględnieniu faktycznego stanu ich implementacji, zgodnie z wiedzą na IV kwartał 2022 r.” – czytamy w wykazie.

Pierwsze lata realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej (2020-2022) były okresem intensywnych działań inicjujących wieloletni proces zmian w obszarze onkologii. Wymagający wielu wyzwań okres wdrażania NSO, zbiegł się w czasie z pandemią COVID-19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, której konsekwencje wpłynęły na znaczne obciążenie systemu ochrony zdrowia.

W związku z tym terminowa i pełna realizacja zadań zaplanowanych do wykonania, zgodnie z założeniami NSO, była znacznie utrudniona i wymagała szczególnego wysiłku i zaangażowania na wszystkich szczeblach systemu. Niemniej jednak, w wyniku mobilizacji i intensyfikacji działań, zapoczątkowano implementację i konsekwentnie realizowano zadania przewidziane w harmonogramach wdrażania Strategii na 2020 r., 2021 r. i 2022 r. Część z zadań wymaga jednak zmiany terminu lub zakresu ich realizacji, wskazano w informacji.

Strategia jest realizowana w oparciu o roczne harmonogramy jej wdrażania, które są przyjmowane przez Radę Ministrów w drodze uchwały. Równolegle procedowany jest projekt uchwały ws. przyjęcia harmonogramu wdrażania NSO na 2023 r. oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania NSO na 2022 r.

(ISBnews)