Sejm skierował projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej do dalszych prac w komisji

Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu o Krajowej Sieci Onkologicznej w pierwszym czytaniu i skierował go do dalszych prac. Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 11 deputowanych, 428 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Planowana regulacja zakłada wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej i nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną, które – według założeń – mają usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii.

Projekt trafi do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

Określa on, że podmioty wykonujące działalność leczniczą spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie mają utworzyć KSO. Strukturę KSO mają tworzyć Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO (SOLO I poziomu, SOLO II poziomu, SOLO III poziomu) wraz z Centrami Kompetencji i Ośrodkami Satelitarnymi oraz Ośrodki Kooperacyjne.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą niewchodzące w skład KSO nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie będzie to jednak miało jednak zastosowania do diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18 roku życia oraz udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na świadczenia z zakresu opieki onkologicznej przed dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, wejdą do KSO, a umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, zachowają ważność.

Pierwsza kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej zostanie przeprowadzona w terminie do 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w oparciu o kryteria określone w ustawie i szczegółowe kryteria określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanego na mocy upoważnienia zawartego w ustawie.

Kwalifikacji SOLO na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO i okresowej weryfikacji spełniania, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zakwalifikowane do KSO, kryteriów warunkujących przynależność do danego poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO, będzie dokonywał prezes NFZ, w oparciu o dane przetwarzane w systemie KSO oraz na podstawie kryteriów, o których mowa powyżej.

Weryfikacja spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zakwalifikowany do KSO na określony poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej kryteriów warunkujących przynależność do danego poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej będzie dokonywana co 2 lata. Wyniki weryfikacji będą decydować o pozostaniu świadczeniodawcy na danym poziomie zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO, zmianie poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej na wyższy, zmianie poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej na niższy, jak również wyłączeniu z KSO.

(ISBnews)