Pure Biologics zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Pure Biologics zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój jej działalności, podała spółka. Pure Biologics przeprowadziło analizę budżetu, która wykazała, że z uwagi na ograniczone możliwości zaliczkowania środków dotacyjnych do zgodnego z harmonogramem, optymalnego z punktu widzenia budowy wartości projektów rozwoju niezbędne jest zaangażowanie ze strony kapitału obrotowego w wysokości przekraczającej obecne możliwości finansowe spółki – w związku z powyższym zarząd zadecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji. Zarząd zakłada, że wiodącym scenariuszem będzie pozyskanie finansowania z nowej emisji akcji.

„Aktualny stan zaawansowania prowadzonych prac wskazuje, że projekty rozwoju leków PB003 i PB004 znajdują się na końcowym etapie identyfikacji cząsteczek wiodących przeznaczonych do dalszych badań w zoptymalizowanej fazie 0, przewidzianej do realizacji w roku 2023. Ostateczne wyniki potwierdzające w obu projektach zdolność do ich dalszego rozwoju powinny pojawić się na przełomie marca i kwietnia tego roku. Tym samym, po zakończeniu fazy 0 z wynikami uprawniającymi do rozpoczęcia kolejnego etapu rozwoju leków możliwe będzie w 2024 r. przystąpienie w obu w/w projektach do badań klinicznych fazy I. Badania te będą prowadzone przy wsparciu finansowania grantowego, zarówno z realizowanych wcześniej programów NCBR, jak i uzyskanych w minionych tygodniach dotacjach z Agencji Badań Medycznych (ABM) w łącznej kwocie 64 880 000 zł (w przypadku projektu PB004 spółka podpisała już umowę o dofinansowanie, w przypadku projektu PB003 uzyskała pozytywną rekomendację ABM i jest w trakcie prac nad podpisaniem umowy). Zakres objętych dofinansowaniem projektów będzie obejmował zaawansowane etapy przedkliniczne oraz pierwszą fazę badań klinicznych (faza I). Łączny koszt realizacji badań objętych dofinansowaniem ABM przewidywany jest na kwotę 98 897 000 zł” – czytamy w komunikacie.

Zgodna z optymalnym harmonogramem realizacja projektów, z uwagi na ograniczone możliwości zaliczkowania środków dotacyjnych, wymaga zaangażowania ze strony spółki istotnego kapitału obrotowego. Dokonana analiza budżetu wykazała, że środki pozyskane z emisji akcji serii G i H nie będą wystarczające do realizacji założonego harmonogramu, pozwalającego na symultaniczny rozwój kilku aktywów, prowadzący do oczekiwanego wzrostu wartości, co determinuje konieczność pozyskania dodatkowego finansowania. Pozyskanie wspomagającego kapitału jest w ocenie zarządu niezbędne dla utrzymania założonego tempa komercjalizacji projektów oraz kosztów ponoszonych na prowadzenie badań fazy 0 i fazy I w projektach rozwoju leków PB003 i PB004, wyjaśniono.

Dlatego spółka przeprowadzi analizy opcji strategicznych w obszarach optymalizacji kosztów bieżących i źródeł finansowania kluczowych projektów przeznaczonych do dalszego rozwoju. Zarząd zakłada, że wiodącym scenariuszem będzie pozyskanie finansowania z nowej emisji akcji, przy czym przeglądowi poddane będą alternatywne formy potencjalnej transakcji (publiczna lub do zidentyfikowanego podmiotu) oraz źródła kapitału (przede wszystkim w kontekście geograficznym). Dotychczas nie podjęto decyzji związanych z wyborem konkretnej struktury ewentualnej emisji, jednak z uwagi na szacowane potrzeby gotówkowe spółki jej przeprowadzenie będzie wiązać się z koniecznością sporządzenia prospektu i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednocześnie, zarząd podtrzymuje wcześniejsze deklaracje intensyfikacji rozmów z potencjalnymi partnerami w II kw. br., po uzyskaniu oczekiwanych wyników badań na zwierzętach w wiodących projektach, i będzie podejmował działania prowadzące do komercjalizacji jednego z nich, która mogłaby potencjalnie ograniczyć potrzeby gotówkowe, podano także.

Przy konserwatywnych założeniach zarządu, obecny stan gotówki wskazuje na konieczność pozyskania środków finansowych w horyzoncie około 5 miesięcy. Zarząd ocenia, że potrzeby gotówkowe spółki na kontynuację realizacji planów strategicznych w latach 2023-2024 mieszczą się w przedziale 70-110 mln zł, w zależności m.in. od tego, jak kształtować się będzie kwota pozyskana z dotacji, poziom kosztów operacyjnych i nakładów na projekty oraz liczba projektów, które osiągną wyniki pozwalające na przejście do kolejnych etapów rozwoju projektu (faza 0 i faza I), czytamy dalej.

„Przez kilkanaście już lat działalności udało nam się zbudować międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół wykwalifikowanych specjalistów, a także solidne zaplecze infrastrukturalne. Historycznie zainwestowaliśmy w rozwój naszych platform odkrywania leków biologicznych i aptamerów, a także poszczególnych projektów ok. 130 mln zł. Do 2022 r. pięć z nich doszło do etapu badań in-vivo. W związku z ograniczonym dostępem do kapitału zdecydowaliśmy się dziś skoncentrować na dwóch mających szanse na najszybszy wzrost wartości projektach – PB003 i PB004 – dla których zabezpieczyliśmy łącznie ok. 120 mln zł finansowania grantowego, obejmującego rozwój przedkliniczny i kliniczny fazy I. Wykorzystanie finansowania grantowego nie tylko wymaga wkładu własnego, ale również istotnego kapitału obrotowego, ze względu na bardzo ograniczone możliwości zaliczkowania środków grantowych w projektach. W obecnej sytuacji Pure Biologics nie dysponuje wystarczającym kapitałem, stąd zadecydowaliśmy o przeglądzie opcji strategicznych, których wynik powinien dać możliwość wykorzystania pełnego potencjału zgromadzonego obecnie w kluczowych projektach immunoonkologicznych spółki i pozwolić na efektywne finansowanie jej dalszego rozwoju w oparciu o już przygotowane do kolejnych etapów rozwoju leków środki dotacyjne” – powiedział współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Filip Jeleń, cytowany w komunikacie.

„Nasze potrzeby gotówkowe na lata 2023-2024 określamy na 70-110 mln zł, w zależności m.in. od tego, ile ostatecznie środków trafi do spółki ze źródeł dotacyjnych, oraz postępów w projektach, które naturalnie determinują poziom kosztów dalszego rozwoju. Środków na rozwój planujemy poszukiwać zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podtrzymujemy również, że w II kw. br. – po uzyskaniu większej liczby danych z faz przedklinicznych PB003 i PB004 – planujemy zintensyfikować rozmowy z potencjalnymi partnerami, celem komercjalizacji jednego z projektów” – dodał wiceprezes Romuald Harwas.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

(ISBnews)