Urteste i Twiti Investments zawarły umowę na zabezpieczenie dofinansowania projektu PANURI

Urteste zawarła z Twiti Investments Limited umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy stron związanych z dofinansowaniem spółki przez Twiti, podała spółka. W sytuacji, gdy wpływy netto z oferty publicznej Urteste będą niższe niż kwota kosztorysu prac w procesie projektu medycznego PANURI, Twiti dokapitalizuje spółkę w kwocie stanowiącej różnicę, a Urteste wyemituje akcje na okaziciela po cenie 110 zł za akcję w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy.

„Strony ustaliły, iż w przypadku gdy wpływy netto pozyskane przez spółkę w ramach oferty publicznej do 395.286 akcji nowej emisji serii E […] nie będą wystarczające do pokrycia kosztów badania klinicznego oraz sfinansowania procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI (cel nr 1), oraz sfinansowania kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium spółki do końca 2025 roku w zakresie związanym z projektem PANURI (cel nr 2) – Twiti dokona Inwestycji, która pozwoli na sfinansowanie Celu nr 1 oraz Celu 2” – podano.

Spółka przekazała, że w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o akcje emitowane w ramach oferty publicznej, spółka przedstawi Twiti informację (kosztorys) obejmującą zakres prac niezbędnych do realizacji celu nr 1 wraz z zestawieniem dotyczącym planowanych kosztów związanych z realizacją celu nr 1 oraz celu nr 2.

„W sytuacji gdy, gdy łączna wartość wpływów netto z oferty publicznej, będzie niższa niż kwota wskazana w kosztorysie, Twiti dokapitalizuje spółkę w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy łączną sumą wskazaną w Kosztorysie, a wartością wpływów netto z oferty publicznej” – czytamy dalej.

Zobowiązanie Twiti do dokonania inwestycji uzależnione jest od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci braku uzyskania przez spółkę dofinansowania ze środków unijnych.

Spółka zaznaczyła też, że w celu umożliwienia przeprowadzenia inwestycji, w terminie 20 dni od dnia przedstawienia kosztorysu oraz informacji o ziszczeniu się warunku, zarząd zwoła walne zgromadzenie spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela (nowe akcje) z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy.

„Nowe akcje zostaną zaoferowane Twiti po cenie emisyjnej równej ostatecznej cenie akcji oferowanych w ramach oferty publicznej, tj. po cenie 110 zł (cena akcji nowej) w ramach subskrypcji prywatnej. Twiti opłaci nowe akcje wkładem pieniężnym. Łączna liczba nowych akcji zaoferowanych Twiti będzie równa ilorazowi kwoty niedoboru oraz ceny akcji nowej” – podano w komunikacie.

Strony zobowiązały się do zawarcia umowy objęcia nowych akcji w terminie 20 dni od dnia podjęcia uchwały WZ przy czym zobowiązanie to jest uzależnione jest od spełnienia się warunku w postaci podjęcia uchwały WZ.

Wcześniej spółka podawała, że w ramach oferty publicznej oferuje do 395 286 akcji serii E (w transzy dużych inwestorów – 355 736 sztuk, a w transzy małych inwestorów – 39 550 sztuk) po cenie emisyjnej w wysokości 110 zł za 1 akcję, a maksymalna do uzyskania wysokość wpływów brutto z oferty publicznej wynosi 43,5 mln zł. Zapisy na akcje Urteste w obu transzach potrwają do 4 maja (od 11 kwietnia), a planowany termin przydziału akcji to 9 maja.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 140 280 akcji.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)