Urteste przyznaje priorytet projektowi PANURI, akcjonariusz zabezpieczył jego realizację

Urteste podjęło uchwałę w sprawie aktualizacji celów inwestycyjnych, która zakłada, że najważniejszym celem strategicznym jest kontynuacja projektu PANURI, podała spółka. Jednocześnie doszło do zawarcia pomiędzy spółką a Twiti Investments Limited listu intencyjnego, zawierającego deklarację stron co do zawarcia umowy inwestycyjnej regulującej zasady współpracy oraz dofinansowania przez Twiti, w celu zabezpieczenia projektu PANURI.

„Podjęcie uchwały związane jest z prowadzonym przez spółkę procesem oferty publicznej do 395 286 akcji nowej emisji serii E […] Najważniejszym celem strategicznym spółki jest kontynuacja projektu PANURI tj. realizacja badań w zakresie wypracowania metody bezinwazyjnej diagnostyki nowotworu trzustki. Spośród projektów opracowywanych przez emitenta, PANURI jest na najbardziej zaawansowanym etapie realizacji przez co ma kluczowe znaczenie dla akcjonariuszy spółki, gdyż może istotnie wpłynąć na jej wartość. W związku z powyższym spółka traktuje działania mające na celu realizację projektu PANURI w sposób priorytetowy, w tym także w obszarze przeznaczenia środków finansowych na ten cel” – czytamy w komunikacie.

W toku oferty publicznej spółka ustaliła ostateczną cenę emisyjną akcji oferowanych w wysokości 110 zł za 1 szt. W konsekwencji maksymalna do uzyskania wysokość wpływów brutto z oferty wynosi 43 481 460 zł (pierwotnie w prospekcie przed ustaleniem ceny emisyjnej spółka zakładała pozyskanie środków w wysokości 54 300 000 zł). Mając na uwadze cele strategiczne spółki, zarząd dokonał rewizji i aktualizacji celów inwestycyjnych, w tym w zakresie priorytetów ich realizacji i finansowania, podano także.

W związku z powyższym zarząd przyjął uchwałę, w ramach której postanowił, że:

a) priorytetem spółki pozostaje realizacja projektu PANURI, w ramach którego spółka szacuje, że łączne koszty związane z prowadzeniem badań klinicznych oraz sfinansowaniem procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI nie przekroczą 31 mln zł (cel nr 1);

b) w dalszej kolejności spółka zamierza przeznaczyć kwotę ok. 6 mln zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium do końca 2025 roku w zakresie związanym z projektem PANURI (spółka szacuje, że miesięczne koszty związane z realizacją celu nr 2 wynosić będą ok. 200 tys. zł);

c) w następnej kolejności spółka zamierza przeznaczyć kwotę ok. 4 mln zł na sfinansowanie kosztów uzyskania i utrzymania ochrony patentowej do końca 2025 roku, przy czym koszty te związane będą z ochroną patentową opracowanych już przez spółkę prototypów testów diagnostycznych w ramach projektu MULTI-CANCER, (cel nr 3);

d) pozostałe prace związane z realizacją projektu MULTI-CANCER zostaną sfinansowane z ew. pozostałych środków z oferty publicznej, a w dalszej perspektywie z innych źródeł, takich jak np. granty, dofinansowania, pożyczki konwertowalne lub ew. kolejne emisji akcji, wymieniono.

Ponadto Urteste zawarło z istotnym akcjonariuszem spółki, funduszem Twiti Investments Limited (obecnie posiada blisko 18% akcji Urteste) list intencyjny. Intencją stron jest zawarcie umowy inwestycyjnej, która będzie przewidywać, że w przypadku braku pozyskania przez spółkę z oferty publicznej akcji serii E, środków w kwocie pozwalającej na pokrycie kosztów badania klinicznego oraz sfinansowanie procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI (cel nr 1) oraz sfinansowanie kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium spółki w zakresie związanym z projektem PANURI do końca 2025 roku (cel nr 2), Twiti dokapitalizuje działalność spółki w kwocie, która pozwoli na sfinansowanie celu nr 1 oraz celu nr 2, poprzez objęcie przez Twiti akcji nowej emisji spółki w ramach oferty prywatnej, za wkład pieniężny w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy łączna kwotą niezbędną na sfinansowanie celów nr 1 i 2, a wysokością wpływów netto z oferty publicznej akcji serii E. Akcje zostaną zaoferowane Twiti po cenie równej ostatecznej cenie emisyjnej akcji serii E tj. po cenie 110 zł za jedną akcję, podano w osobnym komunikacie.

„Zdecydowaliśmy się podjąć uchwałę zarządu dokonującą rewizji celów emisyjnych, ponieważ chcemy dać obecnym i przyszłym akcjonariuszom klarowny przekaz, że po ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E pozwalającej uzyskać wpływy w kwocie do 43,5 mln zł realizacja naszego projektu PANURI pozostaje dla spółki priorytetowa. Projekt PANURI jest na najbardziej zaawansowanym etapie realizacji i w pierwszej kolejności będzie gotowy do komercjalizacji. Zarząd spółki podjął starania w celu zabezpieczenia realizacji projektu PANURI, w tym m.in w obszarze pozyskania wystarczającej kwoty środków finansowych na pokrycie kosztów projektu. Duży komfort daje nam wsparcie funduszu Twiti Investments Limited, który w przypadku pozyskania z oferty publicznej środków w wysokości uniemożliwiającej pokrycie finalnych kosztów projektu PANURI dokapitalizuje Urteste, co pozwoli nam sfinansować przeprowadzenie badań klinicznych PANURI i dalszy dynamiczny rozwój spółki, co w konsekwencji znacząco przybliży nas do etapu komercjalizacji projektu” – skomentował prezes Grzegorz Stefański, cytowany w materiale.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)