Molecure rozpoczyna dziś proces budowy księgi popytu w ofercie do 2 776 000 akcji serii H

Molecure rozpoczyna dziś proces budowy księgi popytu w ramach oferty nie więcej niż 2 776 000 akcji serii H, dokonywanej w oparciu o uchwalony kapitał docelowy, podała spółka. Budowa księgi popytu na akcje serii H potrwa do 11 lipca 2023 r., a ustalenie ceny emisyjnej nastąpi nie później niż 12 lipca 2023 r.

Do 17 lipca 2023 r. nastąpi zawieranie umów objęcia akcji oferowanych z uprawnionymi inwestorami, przyjmowanie wpłat na akcje oferowane; do 18 lipca 2023 r. – zamknięcie oferty, podjęcie przez zarząd spółki uchwały dotyczącej ustalenia spisu nabywców akcji oferowanych; ok. 1,5 miesiąca od zawarcia umów objęcia akcji oferowanych – przewidywany termin rozpoczęcia notowań na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW.

„Wierzymy, że te istotne postępy w rozwoju pipeline i wysoka jakość naszej nauki doprowadzą wkrótce do atrakcyjnych finansowo umów partneringowych, przekładając się na długofalową stabilność finansową spółki oraz istotny wzrost jej wartości jeszcze przed 2025 r. Nadrzędnym celem biznesowym naszej strategii jest komercjalizacja wytworzonej wartości intelektualnej. W planach zakładamy zawarcie umowy partneringowej dla co najmniej jednego naszego aktywa klinicznego, a także nawiązanie współprac komercyjnych dla programów będących aktualnie na wcześniejszym etapie rozwoju. Emisja akcji serii H wraz z innymi źródłami finansowania przyczynią się do wsparcia skutecznej i zgodnej z założonym harmonogramem realizacji postępów w rozwoju programów, a także dodatkowo umocnią naszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z partnerami. Chciałbym podkreślić, że sięgamy po kapitał od inwestorów po raz pierwszy od IPO w kwietniu 2018 r., osiągając od tego czasu znaczne postępy w rozwoju naszych kluczowych programów. Rozszerzając nasze portfolio o przełomowe wczesne projekty, dywersyfikujemy nasz portfel, jednocześnie wzmacniając kompetencyjnie naszą organizację dzięki pozyskaniu do zespołu wybitnych specjalistów o międzynarodowym doświadczeniu. Wierzymy, że inwestorzy docenią nasze dotychczasowe postępy oraz strategię dalszego wzrostu” – powiedział prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.

Oferta akcji serii H prowadzona będzie na warunkach określonych w uchwale nr 24 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 31 maja 2023 r., statucie spółki oraz w uchwałach zarządu z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie przyjęcia zasad subskrypcji i ustalenia dnia pierwszeństwa, przypomniano.

Zgodnie z uchwałą emisyjną oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymają od Trigon DM pośredniczącego w ofercie zaproszenie do udziału w ofercie – w szczególności zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu oraz spełniają następujące warunki: [i] są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia prospektowego; lub [ii] obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. d rozporządzenia prospektowego; lub [iii] zostali wskazani przez zarząd emitenta do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu z grona innych inwestorów niż wskazani w ppkt. [i] oraz [ii], w liczbie mniejszej niż limit wynikający z art. 1 ust. 4 lit. b] rozporządzenia prospektowego; w tym inwestorów, którzy: [a] byli akcjonariuszami spółki według stanu na dzień pierwszeństwa; oraz [b] potwierdzą fakt bycia akcjonariuszem spółki na dzień pierwszeństwa tj. 15 maja 2023 r. poprzez przedstawienie Trigon DM zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji i ich liczbę do dnia 10 lipca 2023 r., g. 17:00, podano także.

Dodatkowo 5 lipca 2023 roku zawarta została umowa o ograniczeniu zbywania akcji spółki [Lock-up Letter] pomiędzy prezesem zarządu oraz Trigon DM. Zgodnie z postanowieniami Lock-up Letter prezes zarządu Molecure zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji spółki przez okres 365 dni od dnia pierwszego notowania akcji oferowanych na rynku regulowanym GPW, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i ewentualnych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki, jak również akcji nabytych po podpisaniu Lock-up Letter oraz przeznaczonych na potrzeby programu motywacyjnego. Lock-Up opisany w Lock-Up Letter przestanie obowiązywać przed ustalonym czasem w przypadku osiągnięcia przez akcje spółki ceny 50 zł na rynku regulowanym.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)