Łukasiewicz – PORT prowadzi konkurs w dziedzinie biotechnologii medycznej. Można wygrać 380 mln zł

default

Łukasiewicz – PORT zaprasza ekspertów w dziedzinie biotechnologii medycznej do współpracy w ramach programu WIB. Ruszyła rekrutacja do międzynarodowego panelu, który dokona oceny merytorycznej aplikacji zgłoszonych w trzecim konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

Trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) został ogłoszony 10 lipca 2023 r. Jego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacyjnym w dziedzinie biotechnologii medycznej. Pula środków, o jakie mogą się ubiegać zespoły badawcze, to 380 mln zł. Podmiotem zarządzającym w konkursie jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

Kolejna edycja konkursu WIB przyniosła rozszerzenie obszaru badań objętego możliwością finansowania. W dwóch pierwszych konkursach mogły brać udział zespoły naukowe specjalizujące się w biotechnologii medycznej – onkologii. W trzecim taką możliwość mają naukowcy reprezentujący wszystkie obszary biotechnologii medycznej z zastosowaniami terapeutycznymi. Oczekiwanym rezultatem prac badawczych prowadzonych w ramach WIB są możliwe do wprowadzenia na rynek innowacyjne produkty czy technologie, które mogą zainteresować inwestorów, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Zgłoszone w konkursie aplikacje w pierwszej kolejności poddane zostają weryfikacji formalnej. Kolejnym krokiem jest ocena merytoryczna, która obejmuje zarówno wartość naukową, jak i społeczno-gospodarczą zgłoszonych wniosków, w tym ich potencjał komercjalizacyjny.

„Ocenę merytoryczną aplikacji w konkursie WIB powierzamy międzynarodowemu gronu ekspertów z obszaru naukowego i biznesowo-gospodarczego, którzy specjalizują się w dziedzinie biotechnologii medycznej” – wyjaśnia Paweł Kurant, zastępca dyrektora Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, odpowiedzialny za realizację programu WIB. – „Zadaniem ekspertów jest nie tylko recenzja i ocena zgłoszonych aplikacji. Zostają oni także włączeni w proces realizacji projektów w zakresie wsparcia mentorskiego, okresowej ewaluacji zadań realizowanych przez zespoły naukowców oraz w zakresie późniejszej komercjalizacji efektów prac badawczych” – dodaje.

Nabór ekspertów potrwa od 4 sierpnia do 30 września 2023 r. Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej programu WIB: https://wib.port.org.pl/ekspert. Tutaj również znajduje się aktualny wykaz ekspertów. Wybrane grono ekspertów przystąpi do merytorycznej oceny wniosków po ich pozytywnym zakwalifikowaniu w ramach oceny formalnej. Termin rozpoczęcia oceny merytorycznej zależny jest od liczby złożonych wniosków o finansowanie zespołów badawczych. Prawdopodobnie będzie to przełom 2023 i 2024 roku.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna. Powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach Zespołów Badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

Środki, które zostaną przyznane w ramach konkursu, mogą zostać przeznaczone na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową w konkretnym obszarze badawczym (biotechnologia medyczna), której celem jest wypracowanie IP o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, a także na komercjalizację wyników pracy zespołów badawczych lub związanego z wynikami know-how. Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji zadań badawczych.