Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 31 lipca – 4 sierpnia.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Nestmedic: Podpisał umowę dystrybucyjną z Synektik, podała spółka. Jej przedmiotem jest udzielenie dystrybutorowi prawa do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud na uzgodnionym terytorium obejmującym Polskę, Słowację, oraz – od 1 września 2023 roku – Czechy, jak również prawo do oferowania i świadczenia na rzecz użytkowników końcowych – klientów lub osób trzecich działających na wyżej wymienionym terytorium usług dotyczących produktów, w tym w szczególności usług wdrożeniowych i serwisowych, jak i szkoleń dotyczących produktów. Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością dalszego jej przedłużenia.

Medicalgorithmics: Podpisał aneks do umowy z kanadyjską firmą m-Health Solutions Inc., który przewiduje m.in. zastąpienie starszej wersji urządzenia PocketECG najnowszą wersją (PocketECG IV) do końca 2023 r., a także 4-letni leasing urządzeń, podała spółka. Pogłębienie współpracy z m-Health Solutions Inc. oznacza dostarczenie łącznie 300 nowych sztuk urządzenia PocketECG IV, a także zintegrowanie urządzeń DMS kanadyjskiego partnera z oprogramowaniem i algorytmiką do diagnostyki kardiologicznej.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Ryvu Therapeutics: Podpisało z Fortrea (dawniej część LabCorp Drug Development, związana z usługami rozwoju klinicznego i komercjalizacji leków) dwie umowy w zakresie operacyjnej realizacji badań fazy II RVU120 w hematologii: RIVER-52 i RIVER-81, podała spółka. Łączna wartość kontraktów wyniesie do ok. 22,3 mln euro, które pokryją wszystkie usługi, a także wynagrodzenia dla badaczy i płatności na rzecz ośrodków klinicznych. Rozpoczęcie badań planowane jest w drugiej połowie 2023 r.

Pure Biologics: Wstępnie potwierdziło skuteczność oraz bezpieczeństwo kandydata PBA-0405 w modelach in vivo i skierowało projekt PB004 do dalszych etapów rozwoju, podała spółka.

Ryvu Therapeutics: Podpisało z Agencją Badań Medycznych (ABM) umowę o dofinansowanie projektu obejmującego przeprowadzenie badania RIVER-81, podała spółka. Wartość dofinansowania wyniesie do ok. 62,3 mln zł, natomiast całkowita wartość projektu netto do ok. 132,5 mln zł. Celem projektu współfinansowanego przez ABM jest rozwój nowej strategii leczenia ostrej białaczki szpikowej (ang. Acute Myeloid Leukemia, AML) poprzez przeprowadzenie badania klinicznego RIVER-81, tj. wieloośrodkowego, otwartego badania fazy II, oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność RVU120 w terapii skojarzonej z wenetoklaksem w leczeniu pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie formą AML, u których nie powiodła się wcześniejsza terapia wenetoklaksem i środkiem hypometylującym.

Ryvu Therapeutics: Zawarło umowę z Clinical Services International w zakresie zabezpieczenia łańcucha dostaw leku wenetoklaks na potrzeby badania klinicznego RIVER-81, podała spółka. Całkowita wartość kontraktu wyniesie do ok. 3,94 mln euro.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji