Kolejna kontrola NIK ws. szpitala tymczasowego. Tym razem nieprawidłowo wydano 1 mln zł

Jak wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK), która sprawdzała prawidłowość wykorzystania środków przekazanych z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ze środków przeznaczonych na utworzenie Szpitala Tymczasowego ponad milion złotych wydano niezgodnie z umową.

Nidzicki ZOZ zasłużył na negatywną ocenę kontrolerów NIK z uwagi na nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazywanych w latach 2020–2021 przez Powiat Nidzicki na walkę z COVID-19.

Miały one być przeznaczone przede wszystkim na dwa główne zadania – uruchomienie szpitala tymczasowego i zapewnienia w nim 50 miejsc z respiratorami oraz kolejnych 40 miejsc w starym budynku szpitalnym. Aż 13% środków przeznaczonych na ten cel z kasy Powiatu, czyli ponad 1 mln zł, zostało wydane niezgodnie z umową zawartą z Powiatem.

Ponadto z tzw. rachunku wyodrębnionego (przeznaczonego do przekazywania przez Powiat środków na Szpital Tymczasowy) nidzicki ZOZ dokonywał transakcji niedotyczących umowy z Powiatem – łącznie na kwotę ponad 500 tys. zł.

Dyrektorka ZOZ w sprawozdaniach do powiatu i wojewody o stanie realizacji zadań podawała dane nierzetelne, m.in. nie informowała o braku możliwości sprowadzenia, zainstalowania i uruchomienia zakupionych wind i central telefonicznych w terminach określonych w umowie z Powiatem.

Nie zamieszczała też obowiązkowych informacji i dokumentów w BIP. Mimo oczywistych przesłanek nie złożyła do wojewody wniosku o zgodę na czasowe wstrzymanie działalności niektórych oddziałów szpitalnych.

Ponadto poświadczała zgodność kopii faktur z ich oryginałami, pomimo że kopie te różniły się od oryginałów.

W planach finansowych ZOZ nie uwzględniano środków uzyskiwanych z Powiatu, co również było działaniem nieprawidłowym.

Najwyższa Izba Kontroli postawiła placówce 10 wniosków, w tym dotyczących korekty rozliczeń z powiatem, rzetelności sprawozdań o stanie realizacji zadań, rzetelności planów finansowych, przeprowadzenia spisu z natury majątku trwałego ZOZ i wzmocnienia nadzoru nad poszczególnymi obszarami działania ZOZ.