Medinice miało 4 mln zł straty netto, 4,41 mln zł straty EBIT w I-III kw. 2023 r.

Medinice odnotowało 4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 3,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 4,41 mln zł wobec 3,26 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,18 mln zł w I-III kw. 2023 r. wobec 0,19 mln zł rok wcześniej.

„W okresie 1 stycznia 2023 do 30 września 2023 przychody grupy kapitałowej Medinice S.A. wyniosły 176 tys. zł i były niższe o 13 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W powyższym czasie Grupa nie zanotowała istotnych przychodów ze sprzedaży projektów. Przychody pochodziły głównie z działalności dodatkowej: wynajmu powierzchni biurowej oraz prowadzenia projektu AtriClamp na rzecz spółki zależnej Jitmed sp. z o.o. Brak istotnych powtarzalnych przychodów ze sprzedaży jest zgodny ze strategią Grupy, która koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych swoich innowacyjnych projektów, celem ich późniejszej komercjalizacji” – wyjaśniono w raporcie.

„W okresie 1 stycznia 2023 do 30 września 2023 Grupa wykazała stratę netto w wysokości 4 mln zł wobec straty na poziomie 3,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strata na poziomie operacyjnym wyniosła 4,4 mln zł, czyli o 1,2 mln zł więcej niż rok wcześniej, i wynika ze […] wzrostu kosztów operacyjnych. Osiągnięty wynik finansowy jest efektem przyjętego przez grupę kapitałową modelu biznesowego, który zakłada osiągnięcie zysku w momencie komercjalizacji realizowanych projektów badawczo rozwojowych” – dodano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 3,96 mln zł wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

(ISBnews)