Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 20-24 listopada.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 11,5% r/r i wyniosła 4,49 mld zł w październiku, wynika z danych PEX PharmaSequence.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Airway Medix: Pozyskał finansowanie na regulacje zobowiązań wynikających z porozumienia w sprawie redukcji zadłużenia i odroczenia spłaty zobowiązań wobec Discount Banku, podała spółka. Zgodnie z nim do końca roku spółka ma uregulować pierwszą ratę w wysokości 250 tys. euro.

Medicalgorithmics: Akcjonariusze zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 19 grudnia br. o przyjęciu programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, podała spółka. Zgodnie z celami finansowymi, określonymi w projekcie programu motywacyjnego, w 2024 r. przychody spółki mają wynieść 45 mln zł, rok później 55 mln zł, a w 2026 r. – osiągnąć 70 mln zł.

Celon Pharma: Odnotował 6,82 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 11,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

BioCam: Planuje debiut giełdowy na NewConnect w II-III kw. 2024 r. i kolejne wielomilionowe inwestycje w zespół oraz produkt, podała spółka. Firma jest też w procesie finalizacji nowej rundy inwestycyjnej w wysokości kilku mln zł i zapowiada komercyjny debiut swojego rozwiązania w IV kw. 2024 r.

Synthaverse: Odnotowało 2,42 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Scanmed: Abris Capital Partners wsparł swoją spółkę portfelową Scanmed w procesie nabycia 100% udziałów Med-Lux, podał Abris. Przejęcie ma silne uzasadnienie strategiczne, a nabyte obiekty uzupełniają dwa istniejące ośrodki ambulatoryjne Scanmedu w Poznaniu. Razem stanowią one hub do dalszego rozwoju w województwie wielkopolskim, gdzie pod koniec 2022 roku Scanmed przejął ARS Medical.

Bioceltix: Odnotował 3,52 mln zł straty netto w III kw. 2023 r. wobec 2,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Synektik: Podtrzymuje, że bieżący rok obrotowy, który zaczął się 1 października, będzie wzrostowy dla spółki, choć nie w takiej skali, jak poprzedni, wynika ze słów wiceprezesa Dariusza Koreckiego. Spółka ostrożnie zakłada, że sprzedaż systemów robotycznych da Vinci w sztukach będzie zbliżona r/r w roku obrotowym 2023/2024.

Synektik: Dywidenda za rok obrotowy 2022/2023 może być znacznie wyższa niż za poprzedni rok, wynika ze słów wiceprezesa Dariusza Koreckiego.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medinice: Otrzymało zawiadomienie od Komisji Bioetycznej o wyrażeniu pozytywnej opinii w sprawie przeprowadzenia badań klinicznych dla projektu CoolCryo, podała spółka. W związku z tym spółka skompletowała całość niezbędnej dokumentacji, którą niezwłocznie złoży do URPL w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie badań klinicznych.

Medinice: Otrzymało raport z badań przedklinicznych fazy przewlekłej dla projektu MiniMax, mających na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności cewnika MiniMax, podała spółka. W badaniach potwierdzono bezpieczeństwo, natomiast w zakresie udowodnienia skuteczności działania elektrody nie otrzymano wystarczającej istotności statystycznej w powtarzalności parametrów zabiegu ablacji. Spółka podjęła decyzję o wprowadzeniu modyfikacji.

Synektik: Zawarł umowę ze szpitalem uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze na dostawę i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenie personelu, podała spółka. Wartość umowy to 13,4 mln zł. Realizacja dostawy nastąpi w terminie do 15 grudnia 2023 r.

Medinice: Otrzymało ochronę patentową od Urzędu Patentowego Indii na wynalazek „urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka serca” (AtriClamp), podała spółka. Wynalazek ten posiada już ochronę patentową w ramach WIPO (PCT) przyznaną w USA, Kanadzie, Chinach, Japonii oraz na terenie Europy.

Pure Biologics: Złożył do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration; FDA) wniosek o zgodę na testowanie cząsteczki PBA-0405 (exploratory Investigational New Drug; eIND), kandydata wiodącego w projekcie PB004 w badaniu klinicznym Fazy 0 u pacjentów z nowotworami litymi, podała spółka. Jednocześnie zadecydowała o kontynuowaniu badań w projekcie PB003G nad kandydatem PBA-0111 zmierzających do dołączenia go do badania Fazy 0, które powinno nastąpić po planowanym ukończeniu przedklinicznych badań uzupełniających oraz uzyskaniu zgody regulatora.

Medicalgorithmics: Rozpoczął współpracę z europejskim liderem w dziedzinie diagnostyki kardiologicznej, któremu dostarczy kompleksową platformę technologiczną do diagnostyki arytmii serca, wykorzystującą autorskie algorytmy sztucznej inteligencji (AI), podał Medicalgorithmics.

Erbud: Podpisał umowę o wartości 74,83 mln zł netto na „Budowę budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków” w formule zaprojektuj i wybuduj w Tomaszowie Lubelskim, podała spółka. Inwestorem jest tamtejszy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej. Termin realizacji wyznaczono na okres 21 listopada 2023 – 21 maja 2026 r.

Molecure: Otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu przez komisję etyczną oraz brytyjski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania Fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną, podała spółka.

Synektik: Zawarł z Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku umowę na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej, podała spółka. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wartość 13,28 mln zł netto. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Synektik: Spółka zawarła umowę sprzedaży sprzętu medycznego o wartości netto stanowiącej ok. 17-19% wartości kapitałów własnych Grupy. Przychody z projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2023 (1 października 2023 r. – 30 września 2024 r.). Realizacja umowy nastąpi do 27 grudnia 2023 r.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji