Pure Biologics ma środki na działalność do końca br., prace nad SPO 'zaawansowane’

Pure Biologics posiada kapitał obrotowy niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i badawczej do końca 2023 r. i jest na zaawansowanym etapie prac zmierzających do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii I, która – wraz z dodatkowymi źródłami kapitału – ma pozwolić na kontynuację działalności co najmniej do połowy 2024 r., podała spółka.

Wskutek przekazania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenia dla spółki dotyczącego zawartości skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2023 r. spółka dokonała ponownej analizy treści sprawozdania, w wyniku której wprowadziła korektę treści w sposób zgodny z uwagami KNF. Korekta dotyczy pogłębionej analizy bieżącej i przewidywanej kondycji finansowej i płynnościowej spółki w kontekście oceny zdolności do kontynuowania działalności, przy uwzględnieniu pełnego spektrum scenariuszy, podano.

„Spółka informuje, że posiada kapitał obrotowy niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i badawczej do końca 2023 r. i jest na zaawansowanym etapie prac zmierzających do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii I. Pozyskane w ofercie publicznej środki, wraz z dodatkowymi źródłami kapitału, mają pozwolić spółce na kontynuację działalności co najmniej do połowy 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

„Wśród dodatkowych źródeł spółka identyfikuje: (i) środki, które spółka zamierza pozyskać w wyniku planowanego jeszcze w 2023 r. złożenia wniosków o refundację dla projektów PB003G i PB004 w wysokości ok. 2,6 mln zł; (ii) środki ze zwrotu podatku VAT w wysokości ok. 4,5 mln zł oraz (iii) środki z przeniesienia przyznanych spółce środków dotacyjnych niewykorzystanych w mijającej w 2023 r. perspektywie finansowej na rok 2024 w wysokości do 10,1 mln zł. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, spółka ocenia prawdopodobieństwo uzyskania środków z tytułu pkt. (i) i (ii) powyżej jako wysokie, gdyż ich procedura jest znana i wielokrotnie realizowana przez spółkę z pozytywnymi efektami. Spółka nie jest natomiast w stanie ocenić prawdopodobieństwa uzyskania środków z przeniesienia przyznanych spółce środków dotacyjnych” – czytamy dalej.

Spółka przygotowała alternatywne scenariusze budżetu, których wdrożenie planowane jest w przypadku pozyskania z wszystkich wymienionych powyżej źródeł kwot niższych od zakładanych, podkreślono.

„Krótkoterminowym priorytetem spółki pozostaje zabezpieczenie finansowania w perspektywie co najmniej do czerwca 2024 roku. W powyższym okresie spółka planuje: (i) przeprowadzić badanie Fazy 0 (first-in-human) w projektach PB004 i potencjalnie PB003G; (ii) doprowadzić do podpisania co najmniej jednej umowy partneringowej; (iii) pozyskać finansowanie grantowe dla nowych projektów lekowych, nie wymagające w pierwszych etapach dodatkowego finansowania ze środków własnych; (iv) pozyskać finansowanie grantowe dla projektu PB103 (realizowanego przez spółkę zależną Doto Medical sp. z.o.o.), w przypadku którego spółka podpisała list intencyjny z funduszem ACRX Investments (zgodnie z RB 42/2023 z dnia 28.11.2023 r.), dający spółce możliwość zapewnienia 7,5 mln zł na pokrycie części wkładu własnego w projekcie, w przypadku pozyskania finansowania grantowego” – napisano też w komunikacie.

W odniesieniu do planowanej oferty publicznej akcji, spółka dysponuje deklaracją funduszu ACRX Investments dotyczącą udziału w ofercie – decyzję co do parametrów udziału inwestor podejmie na podstawie przebiegu procesu budowy księgi popytu oraz ostatecznej ceny emisyjnej, wskazano dalej.

„Jednocześnie spółka podejmuje działania, których celem jest dalsze obniżenie kosztów stałych, przede wszystkim w odniesieniu do kosztów infrastruktury. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, spółka poszukuje możliwości w zakresie udostępnienia wysokiej klasy powierzchni badawczej pozostającej w dyspozycji spółki firmom zewnętrznym, co może istotnie ograniczyć poziom kosztów stałych” – czytamy też w materiale.

1 grudnia spółka podała, że jej zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Jak wówczas wyjaśniano, podjęcie zmienionej uchwały emisyjnej podyktowane było wyłącznie technicznymi aspektami, tj. podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, które nastąpiło 30 listopada 2023 r. w związku z przyznaniem akcji spółki na okaziciela serii F uczestnikom programu motywacyjnego, którzy posiadali warranty subskrypcyjne serii A.

We wrześniu Pure Biologics zaktualizowało Plany Rozwoju do końca 2024 r. Jak wówczas podano, nadrzędnym celem Pure Biologics pozostaje przyspieszenie opracowywania przełomowych terapii biologicznych w leczeniu schorzeń onkologicznych, jednocześnie zadecydowano o wznowieniu funkcjonowania działalności usługowej celem zapewnienia nowych źródeł przychodów i optymalnego wykorzystania zasobów spółki. Koszty związane z realizacją niniejszych Planów Rozwoju w okresie do końca 2024 r. spółka szacuje na 185 mln zł.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

(ISBnews)