Pure Biologics rozpoczął ofertę publiczną do 1,71 mln akcji, cena maksymalna 10 zł

Wtórna oferta publiczna do 1,71 mln akcji nowej emisji serii I spółki Pure Biologics rozpoczęła się dziś od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cenę maksymalną na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych ustalono na 10 zł za akcję.

O ile wszystkie akcje oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane będą stanowić 33,94% podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniając tym samym do 33,94% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, wskazano w prospekcie.

Na 13-19 grudnia zaplanowano proces budowania księgi popytu oraz zapisy od inwestorów indywidualnych. 20 grudnia października spółka planuje podać do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji, ostateczną liczbę akcji oraz ich podział dla poszczególnych kategorii inwestorów. Zapisy na akcje inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone 21-22 grudnia. Przydział akcji zaplanowano na 28 grudnia, zaś pierwszy dzień notowania praw do akcji (PDA) – ok. 12 stycznia 2024 r., wymieniono w prospekcie.

Koordynatorem oferty jest Ipopema Securities, a współkoordynatorem – Dom Maklerski Navigator.

„Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji oferowanych w wariancie podstawowym (tj. zakładającym pozyskanie z emisji akcji oferowanych środków w wysokości 17,5 mln zł) na realizację następujących celów: (i) pokrycie wkładu własnego do przeprowadzenia fazy 0 w projektach PB004 oraz potencjalnie PB003G, (ii) pokrycie kosztów prowadzenia przedklinicznych badań uzupełniających dla PB003G (PBA-0111) celem przeprowadzenia fazy 0, (iii) pokrycie kosztów wynagrodzeń wyższej kadry naukowej (do końca pierwszej połowy 2024 r.), (iv) pokrycie pozostałych kosztów ogólnych i administracyjnych (do końca pierwszej połowy 2024 r.), (v) wznowienie działalności usługowej” – czytamy w prospekcie.

W ocenie zarządu spółki, pozyskanie wpływów z oferty w wysokości ok. 17,5 mln zł netto, przy założeniu pozyskania środków ze zwrotów dotacyjnych, zwrotów VAT i fazowania projektów oraz nowych dotacji, będzie wystarczające dla pełnej realizacji wskazanych powyżej celów oraz zapewni pokrycie kosztów działalności bieżącej spółki do końca pierwszej połowy 2024 r.

„W przypadku pozyskania z oferty środków w wysokości ok. 11 mln zł emitent planuje przeznaczyć tak pozyskane środki na realizację następujących celów: (i) pokrycie wkładu własnego do przeprowadzenia fazy 0 w projektach PB004 oraz potencjalnie PB003G – do 5 mln zł, (ii) pokrycie kosztów prowadzenia przedklinicznych badań uzupełniających dla PB003G (PBA-0111) celem przeprowadzenia fazy 0 – do 2,5 mln zł, (iii) pokrycie kosztów wynagrodzeń wyższej kadry naukowej (do końca pierwszego kwartału 2024 r.) – do 1,5 mln zł, (iv) pokrycie pozostałych kosztów ogólnych i administracyjnych (do końca pierwszego kwartału 2024 r.) – do 2 mln zł” – czytamy dalej.

Pure Biologics zwróciło uwagę, że w przypadku niezłożenia przez inwestorów zapisów na Akcje Oferowane o łącznej cenie emisyjnej co najmniej 11 mln zł, spółka odwoła ofertę, „a wobec jednoczesnego braku pozyskania środków z innych źródeł spółka utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, co będzie skutkowało wypełnieniem przesłanek ustawowych do złożenia wniosku o ogłoszenie likwidacji lub upadłości”.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

(ISBnews)