Pure Biologics planuje emisję maks. 1,5 mln akcji i pożyczkę od prezesa na 10 mln zł

Pure Biologics planuje emisję nie więcej niż 1,5 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru, co będzie przedmiotem obrad walnego zgromadzenia 19 lutego br., podała spółka. Walne ma też udzielić zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału w ramach kapitału docelowego, a spółka ma także w planach zawarcie z prezesem Filipem Jeleniem umowy pożyczki na 10 mln zł.

W projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się 19 lutego 2024 r. spółka podała, że umowy objęcia akcji serii I mogą zostać przez spółkę zawarte do 30 czerwca 2024 r. Zarząd spółki prowadzi z potencjalnymi inwestorami rozmowy w sprawie ustalenia podstawowych warunków dokapitalizowania przez nich spółki w drodze objęcia nowych akcji, podano.

„W związku z odwołaniem oferty publicznej akcji spółki serii I z zachowaniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy, prowadzonej na podstawie prospektu spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2023 r., ze względu na niewystarczające zainteresowanie przedmiotową ofertą przez akcjonariuszy i inwestorów zewnętrznych, zarząd spółki poszukuje alternatywnych źródeł finansowania działalności spółki. Jednym z potencjalnie dostępnych dla spółki alternatywnych źródeł finansowania jej działalności jest pozyskanie co najmniej jednego zewnętrznego inwestora wyrażającego gotowość do objęcia akcji spółki nowej emisji (nowe akcje)” – czytamy w opinii zarządu do uchwały.

Z projektów uchwał wynika też, że walne ma podjąć także decyzję w sprawie udzielenie zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednej albo kilku kolejnych emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 249 500 zł ma zostać udzielone na okres nie dłuższy niż do 19 lutego 2027 r.

„Mając na uwadze, że zarząd spółki nie posiada obecnie pewności, że przeprowadzenie emisji akcji serii I na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (w przypadku jej podjęcia) pozwoli na zaspokojenie potrzeb finansowych spółki w długim okresie, zarząd spółki dostrzega potrzebę zapewnienia mu dodatkowego, efektywnego narzędzia prawnego, które uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki, a tym samym umożliwi jej sprawny i szybki dostęp do nowych źródeł finansowania jej działalności” – czytamy w uzasadnieniu do uchwał.

Po emisji akcji serii I kapitał zakładowy będzie dzielił się na nie mniej niż 3 327 813 i nie więcej niż 4 827 812 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, podano także.

Walne ma również podjąć decyzję w sprawie zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z prezesem zarządu Filipem Jeleniem jako pożyczkodawcą – w terminie do 31 sierpnia 2024 r. – na nie więcej niż 10 mln zł w celu pokrycia kosztów działalności operacyjnej w zakresie związanym z prowadzeniem przez spółkę prac badawczo-rozwojowych lub działalności usługowej. Termin zwrotu pożyczki ma być nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata od dnia udzielenia pożyczki, podano.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

(ISBnews)