Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 15-19 stycznia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Zdrowie psychiczne: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że będzie zabiegał o wsparcie finansowe dla projektu „Człowiek w kryzysie – platforma wiedzy i komunikacji”. Przedstawiono także raport podsumowujący działania infolinii w 2023 r., z którego wynika, że konsultanci odbyli 14 230 tys. godzin rozmów z osobami dorosłymi, które potrzebowały wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Badanie Havas Prosumer: Ponad 42% Polaków mierzy się z chronicznym zmęczeniem, 37% z zaburzeniami snu, a blisko 1/3 stale towarzyszy poczucie lęku. Co ważne, problemy czy trudności ze zdrowiem psychicznym dotykają każdego z nas, tylko 1/3 dorosłych Polaków zadeklarowała brak takich problemów i wyraźnie widać, że im młodsze pokolenie, tym problemy ze zdrowiem psychicznym są coraz bardziej powszechne (wśród przedstawicieli Zetek tylko 1/4 badanych nie deklaruje żadnych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, podczas gdy wśród badanych z pokolenia Baby Boomers odsetek ten wynosi 41%). Z badania wynika też, że w ostatnich latach staliśmy się społeczeństwem bardziej świadomym w kwestiach związanych z psychiką – zdecydowana większość z nas określa zdrowie psychiczne jako jeden z najpoważniejszych problemów naszych czasów. Cieszyć powinien fakt, że aż 80% deklaruje, że zdrowie psychiczne jest dla nich równie ważne jak fizyczne.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

PEX: Sprzedaż całego rynku aptecznego wyniosła 50,42 mld zł na koniec 2023 r., tj. o 9,5% więcej niż w roku 2022, wynika z danych PEX PharmaSequence. Z kolei wartość refundacji wyniosła 11,47 mld zł, co oznacza wzrost o 12,6% r/r. W samym grudniu wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 0,03% r/r i wyniosła 4,73 mld zł.

PZPPF: Krajowi Producenci Leków zgłosili chęć przystąpienia do Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych, którego zadaniem ma być zapobieganie ich niedoborom na terenie Unii Europejskiej. podał Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Otwarte zaproszenie do udziału w jego pracach wystosował 16 stycznia br. Urząd Komisji Europejskiej ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA). Europejska Agencja Leków opublikowała 12 grudnia 2023 r. pierwszą wersję unijnego wykazu leków o krytycznym znaczeniu. Znalazły się tam leki, w przypadku których wymagana jest ciągłość dostaw, bo przerwanie ich stosowania może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych. Wzięto pod uwagę dwa kryteria: ciężkość choroby oraz dostępność leków alternatywnych. Aby zapewnić dostęp do leków o krytycznym znaczeniu, Komisja ustanawia Sojusz na rzecz leków krytycznych. Zajmie się on koordynowaniem zamówień publicznych na te leki na szczeblu UE, zwiększeniem zdolności Europy do ich produkcji, dywersyfikacją dostaw, opracowaniem wspólnego strategicznego podejścia do gromadzenia zapasów leków w UE i pomocą w wykorzystaniu finansowania unijnego i krajowego tych zadań. Urząd Komisji Europejskiej ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) zaprosił do Sojuszu wszystkie zainteresowane strony, aby w ramach współpracy między Komisją Europejską, rządami krajowymi, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim przygotować konkretne działania i możliwe rozwiązania polityczne w kwestii niedoborów leków o krytycznym znaczeniu w UE.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Synektik: Odnotował 52,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2022/2023 (październik 2022-wrzesień 2023) wobec 10,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Synektik: Zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 25 843 260,87 zł, czyli 99,7% jednostkowego netto za rok obrotowy zakończony 30 września 2023 r., na wypłatę dywidendy, w wysokości 3,03 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku ma trafić na kapitał zapasowy. Zarząd rekomenduje, aby dzień dywidendy ustalić na 4 marca, a dzień wypłaty dywidendy na 8 marca 2024 r.

Ryvu Therapeutics: Zawarło z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę objęcia warrantów subskrypcyjnych serii K, na podstawie której EBI objął 592 825 warrantów, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji serii K, podała spółka. Warranty zostały objęte przez EBI nieodpłatnie.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Molecure: Przygotowuje aktualizację wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy dla kandydata klinicznego OATD-01 w krajach Unii Europejskiej i Norwegii i złoży go niezwłocznie, podała spółka w nawiązaniu do odmownej decyzji dla badania wydanej przez polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych. Molecure chce przeprowadzić badanie kliniczne z wykluczeniem polskich ośrodków klinicznych i pacjentów ze względu na ograniczenia prawne dotyczące diagnostyki obrazowej.

Molecure: Otrzymało odmowę wydania pozwolenia na przeprowadzenie badania klinicznego fazy II dla cząsteczki OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, podała spółka.

SDS Optic USA: SDS Optic Inc. – spółka zależna SDS Optic – podpisała z BioLabs Philadelphia LLC umowę na udostępnienie i wynajem przestrzeni laboratoryjnej w formule tzw. all-in, tj. zawierającej nieograniczony dostęp do w pełni zarządzanego i serwisowanego sprzętu laboratoryjnego oraz wydzielonej na potrzeby SDS Optic USA przestrzeni laboratoryjnej, podała spółka. Podpisanie umowy kończy realizację kamienia milowego polegającego na utworzeniu przez SDS Optic spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych oraz na uruchomieniu działań zmierzających do rozpoczęcia prac laboratorium badawczo-rozwojowego.

Lux-Med: 28 stycznia na błoniach PGE Narodowego stanie „Przychodnia WOŚP, Znanego Lekarza i Grupy Lux-Med”. Przychodnia to stały punkt na mapie finałowego miasteczka WOŚP. Znany Lekarz dba o to, żeby uczestnicy tej największej w Polsce zbiórki mieli możliwość zadbania o swoje zdrowie. W tym roku specjaliści Lux-Med zapewnią uczestnikom wydarzenia bezpłatne badania profilaktyczne.

Astra-Zeneca: W 2023 roku AstraZeneca zainwestowała ok. 15 mln zł w działania profilaktyczne i diagnostyczne w Polsce. To znacząco więcej niż suma deklarowana w 2023 r. przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Środki zostały wykorzystane m.in. w obszarze diagnostyki onkologicznej, wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek (PChN) czy rozwijania diagnostyki w chorobach rzadkich. Wsparcie to jest realizacją długoterminowego zobowiązania AstraZeneca na rzecz budowania odpornych systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Głównym założeniem tego rodzaju systemów jest silny nacisk na profilaktykę, skuteczną diagnostykę, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. W bieżącym roku AstraZeneca w Polsce będzie dalej prowadzić działania na rzecz upowszechnienia profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób przewlekłych i rzadkich, zapowiedziała spółka.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji