Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 12-16 lutego.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Krajowa Sieć Onkologiczna: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej wpłynął do Sejmu 14 lutego. Projekt dotyczy przesunięcia do dnia 1 kwietnia 2025 r. terminu przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej przez podmioty, które wchodzą w skład Krajowej Sieci Onkologicznej.

Psychologia: Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów to jeden z priorytetów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zgłosimy taką ustawę do wykazu prac legislacyjnych rządu, zapowiedziała szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ona powstaje w dialogu ze stroną społeczną. „Jest również projekt ustawy, nad którym pracujemy, mający na celu wprowadzenie mechanizmu zaliczającego okres prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz okresy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych do stażu pracy. To także odpowiedź na postulaty obywateli” – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 13,8% r/r w ciągu pierwszych 15 dni lutego, wynika z danych PEX PharmaSequence. Rynek RX wzrósł w tym okresie o 16,9% r/r, a non-RX – o 10,3% r/r (w tym leki OTC: +12,3%, suplementy: +8,8%, wyroby medyczne: +8,8%).

ROZWÓJ BIZNESÓW

Action: Zawarł umowę inwestycyjną, na podstawie której nabył 60% udziałów w kapitale zakładowym PDS Care oraz uzgodnił warunki współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie nowego segmentu sprzedaży, tj. artykułów medycznych i rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań osób starszych, podała spółka.

Synektik: Analizuje projekty akwizycyjne i spodziewa się, że będzie do nich gotowy pod względem finansowym, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Synektik: Spodziewa się „satysfakcjonującego”, dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w roku obrotowym 2023/2024 (październik 2023-wrzesień 2024), poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Ocenił, że spółka raczej będzie poprawiać rentowność w kolejnych kwartałach.

Proacta: Spółka bioinformatyczna (wcześniej Codeaddict) w IV kw. 2023 r. osiągnęła przychody netto na poziomie 2,6 mln zł. Sprzedaż fakturowana w IV kw. wyniosła 4,1 mln zł wobec 0,12 mln zł rok wcześniej. Połączenie podmiotów, które nastąpiło w połowie 2023 r., istotnie wpłynęło na prezentację faktycznych wyników finansowych i pełnego potencjału Proacta. Spółka w IV kw. 2023 r. podpisała znaczące umowy podwykonawcze na realizację projektów IT o szacowanej łącznej wartości ponad 34 mln zł oraz koncentruje się w bieżącym roku na rozwoju swojej działalności bioinformatycznej.

Mabion: Spółka przyjęła Strategię ESG na lata 2024-2027 wyznaczającą cele w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. . Wśród celów społecznych na 2024 r. Spółka planuje usystematyzowanie i kontynuację działań związanych z edukacją ekologiczną pracowników oraz nadanie im spójnego ze strategią kierunku, opracowanie i wdrożenie polityki różnorodności, stworzenie polityki zaangażowania społecznego, a także nadanie konkretnego celu działaniom społecznym i rozpoczęcie ich mierzenia.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Pharmena: Podpisała aneks do umowy dystrybucyjnej z Longevity Lunch Lab. na sprzedaż suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA pod marką Endotelio, rozszerzający zakres wyłącznej dystrybucji o rynki Australii oraz Nowej Zelandii, podała spółka. Uzupełnieniem modelu sprzedaży będzie dystrybucja suplementów diety Endotelio na rynku europejskim z wykorzystaniem e-commerce.

Ryvu: Lek RVU120 jako monoterapia został podany pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy II w leczeniu nawrotowej/opornej ostrej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzyka – badanie RIVER-52, podało Ryvu Therapeutics.

Airway Medix: Nowi inwestorzy nie wykluczają dual listingu na niemieckiej lub amerykańskiej giełdzie, poinformował Mark Gössel reprezentujący CoOpera Finanzierungen Deutschland.

Nestmedic: Otrzymał pierwsze zamówienie na 10 urządzeń PregnabitPro od firmy Premi Medical Devices Manufacturing Sole Proprietorship. Jest to zamówienie inicjujące współpracę między stronami, podała spółka. Nestmedic przewiduje, że łączna suma zamówień ze strony Premi w bieżącym roku przekroczy 100 urządzeń.

Genomtec: Otrzymał ochronę patentową w Kanadzie na wynalazek pn. „A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”, podała spółka. Wynalazek obejmuje kluczowe rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID. To pierwszy patent przyznany przez kanadyjski urząd patentowy i jedenasty patent otrzymany przez spółkę.

Molecure: Otrzymało od Orion Sante Sarl, tj. firmy pełniącej rolę contract research organisation (CRO) odpowiedzialnej za zorganizowanie badania klinicznego, informację o złożeniu za pomocą systemu elektronicznego CTIS administrowanego przez Europejską Agencję Leków (EMA) wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego fazy II dla OATD-01 w następujących krajach – Danii, Francji, Grecji, Niemczech oraz Norwegii, podała spółka. Spółka zaproponowała Danię jako państwo pełniące rolę sprawozdawcy w procesie oceny wniosku.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę o dystrybucji oprogramowania z fińską firmą Bittium Biosignals Ltd, będącą częścią notowanej na NASDAQ Helsinki grupy Bittium Corporation, podała spółka. Zgodnie z umową, Bittium stanie się niewyłączonym dystrybutorem na globalnym rynku oprogramowania Medicalgorithmics do diagnozy chorób serca.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji