Korycińska zamiast Wechmann

Członkiem Krajowej Rady Onkologicznej jako przedstawicielka organizacji pacjentów wskazany przez Rzecznika Praw Pacjenta została Dorota Korycińska, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Zastąpiła Krystynę Wechmann.

Krajowa Rada Onkologiczna została powołania na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz.U. poz. 650). Rada pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.