Ministerstwo Zdrowia walczy z bólem

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego leczenia bólu w Polsce. Będzie ono określało standard organizacyjny opieki zdrowotnej w zakresie leczenia bólu. „To bardzo ważny dokument dla wszystkich pacjentów cierpiących z powodu bólu, regulujący organizację leczenia bólu w Polsce ” – podkreślił wiceminister Marek Tombarkiewicz.

„Rozporządzenie określi standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznania, leczenia, monitorowania bólu – niezależnie od jego przyczyny, realizowanych w podmiotach leczniczych. Będzie aktem wykonawczym, dającym gwarancję realizacji uprawnień pacjenta związanych z leczeniem bólu na każdym etapie choroby. Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia bólu będą mogły być udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu szpitalnym oraz w lecznictwie ratunkowym. W przypadku udzielania tych świadczeń zdrowotnych podstawowym narzędziem będzie Karta Oceny Nasilenia Bólu. Cały proces rozpoznania, leczenia i monitorowania bólu zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, będzie się opierał na aktualnej wiedzy medycznej i  wytycznych lub zaleceniach rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu” – wyjaśnił wiceminister Marek Tombarkiewicz, przedstawiając  nowy projekt.

Rozporządzenie zagwarantuje skuteczną realizację prawa do leczenia bólu – zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej – wszystkim chorym, którzy cierpią z powodu bólu, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, bez względu na źródło tego bólu, wiek pacjenta oraz miejsce jego pobytu.

W dokumencie będzie określony zakres niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem w zakresie odczuwania bólu, badań diagnostycznych, we wszystkich podmiotach leczniczych w całym kraju.

 

Rozporządzenie nakłada na podmioty lecznicze (szpitale, poradnie specjalistyczne, poradnie POZ oraz ratownictwo medyczne) obowiązek: mierzenia stopnia natężenia bólu, leczenia bólu,monitorowania skuteczności tego leczenia.
„Dzisiaj możemy mówić o przełomie” – powiedział Szymon Chrostowski, prezes Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”. – „Ze Szpitalem bez bólu, projektem, który prowadzi Polskie Towarzystwo Badań na Bólem, jestem związany już od wielu, wielu lat. Obserwuję, w jaki sposób system zmienia się, w jaki sposób zmienia się podejście lekarzy, szpitali do leczenia bólu, ale to ciągle było za mało. Dopiero zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, gdzie udało się wyprowadzić sformułowanie, że tylko pacjent terminalny ma prawo do leczenia bólu, i udało się również wprowadzić zapis, który mówi, że każdy podmiot, który świadczy usługi lecznicze, ma obowiązek leczenia bólu, stworzyły pewnego rodzaju środowisko do tego, żeby pacjent przeciwbólowo został zaopatrzony i zaopiekowany w pełni. Dziś wprowadzamy kolejne narzędzie – dzięki rozporządzeniu, karcie leczenia,  monitorowania bólu możemy w pewien sposób  mieć pewność, że lekarz będzie miał jasny i czytelny, bardzo prosty przewodnik po tym, w jakim sposób zlokalizować, zdiagnozować ból, ocenić jego natężenie, w ten sam sposób odpowiednio zaopatrzyć w leki pacjenta.”

„To, co wydaje się najważniejsze to to, że projekt rozporządzenia dotyczy leczenia bólu na wszystkich szczeblach ochrony zdrowia: w podstawowej opiece zdrowotnej, poradnictwie ambulatoryjnym, leczeniu szpitalnym, ale również przez zespoły ratownictwa medycznego” – wyjaśnił Jerzy Gryglewicz z Fundacji Eksperci dla Zdrowia. – „Zrywamy z tym, że ból jest tylko elementem wtórnym  związanym z leczeniem podstawowej choroby. To, co wydaje się bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, to przede wszystkim podniesienie świadomości, że leczenie przeciwbólowe musi być leczeniem zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. A odpowiednie wdrożenie leczenia przeciwbólowego to również zmniejszenie liczby innych świadczeń.”

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia jest zwieńczeniem dwuletniej współpracy Ministerstwa Zdrowia z Polskim Towarzystwem Badania Bólu, Parlamentarnym Zespołem  ds. Praw Pacjentów, Koalicją na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”  oraz  Fundacją Eksperci dla Zdrowia na rzecz poprawy jakości opieki przeciwbólowej w Polsce.

„To, że ból nie jest leczony optymalnie, wiemy od wielu lat i tak naprawdę wszystko to, co stało się w zakresie legislacji w ciągu ostatnich dwóch lat, jest ogromnym kamieniem milowym i ogromnym postępem dla polskiego pacjenta, który cierpi z powodu bólu” – podsumował dr Jarosław Woroń z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. – „To wszystko, co stało się już w legislacji – zmiany w zakresie chociażby ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – poprawiło sytuację. Mamy akty prawne, które niejako wymuszają – w dobrym tego słowa znaczeniu – prawidłowe postępowanie z pacjentem, że pacjent w każdym momencie swojego pobytu w jakimkolwiek miejscu udzielania świadczeń medycznych będzie miał ze sobą dokument, który jednoznacznie przedstawi jego historię chorowania w bólu – to jest coś, co poprawia efektywność i jakość leczenia. Pamiętajmy, że od dwóch lat dopiero słowo staje się ciałem. Wszystko to, co uzgadnialiśmy jako PTBB, dziś ma swoje odzwierciedlenie na papierze, ma swoje odzwierciedlenie w akcie prawnym, który daje nadzieję pacjentom. To jest ogromne zwycięstwo polskich pacjentów. Wierzymy, że te zmiany, przyczynią się do poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa leczenia  bólu.”

„Dzisiaj mówimy, że nie musi boleć i wychodzimy temu naprzeciw. Wychodzi temu naprzeciw Ministerstwo Zdrowia i myślę, że przede nami oczywiście jeszcze dużo pracy, ale to bardzo dobra jaskółka, która świadczy o tym, że myślimy o leczeniu pacjenta w sposób kompleksowy, holistyczny” – dodał Szymon Chrostowski.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia