Jest projekt ustawy przyspieszający wzrost nakładów na zdrowie

Jak informowaliśmy wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Takie były ustalenia porozumienia jakie minister zdrowia podpisał z protestującymi rezydentami. Projekt trafił do konsultacji społecznych.

„Realizując ustalenia zawarte w porozumieniu podpisanym 8 lutego 2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL w projekcie ustawy skierowanej dziś do konsultacji wpisano następujące rozwiązania:

Nakłady na ochronę zdrowia

Skrócenie o rok okresu osiągnięcia poziomu nakładów w wysokości co najmniej 6% PKB, tj. do 2024 r., co oznacza również ich nominalne zwiększenie w tym okresie w stosunku do aktualnie obowiązującej ustawy. Tym samym w krótszym okresie możliwe będzie sfinansowanie większej liczby udzielonych świadczeń.

Specjalizacje lekarzy odbywane w trybie rezydentury

Lekarz odbywający specjalizację w dziedzinie nie określanej jako priorytetowa otrzyma zwiększone wynagrodzenie o kwotę w wysokości 600 zł miesięcznie, natomiast w dziedzinie określanej jako priorytetowa 700 zł miesięcznie. Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze, lekarz będzie musiał złożyć w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne podpisane zobowiązanie do przepracowania w kraju minimalnego okresu określonego w art. 16j ust. 2b lub 2g zmienianej ustawy min. łącznie 2 lata w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Środki niezbędne do podniesienia wynagrodzenia zasadniczego będą przekazane do zakładu w oparciu o umowę zawartą z Ministrem Zdrowia.

Projekt zakłada uwzględnienie programowych dyżurów medycznych w kosztach finansowania umów rezydenckich, przy czym finansowanych będzie 40 godzin i 20 minut dyżuru w miesiącu. Takie rozwiązanie z jednej strony poprawi nieco kondycję finansową podmiotów zaangażowanych w kształcenie specjalizacyjne, co powinno również przyczynić się do zwiększenia ich liczby, a z drugiej strony da Ministrowi Zdrowia dodatkowe narzędzie oddziaływania na prawidłowość realizacji tego elementu Szkolenia Specjalizacyjnego. Jednocześnie, lekarze będą mieli zapewnione finansowanie dyżurów na jednakowych podstawach i przy zastosowaniu jednorodnych stawek” – czytamy w projekcie.

Z ustawą można zapoznać się tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311209