Projekt ustawy o szybszym dojściu do 6 proc. PKB na zdrowie gotowy

Jak już informowaliśmy projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przyspiesza osiągnięcie 6 proc. PKB na zdrowie do 2024 r., został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Trwają konsultacje społeczne, a uwagi można zgłaszać do 22 maja 2018 r.

Propozycje zawarte w projekcie są wynikiem dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest Porozumienie Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zawarte 8 lutego 2018 r. Podstawowym celem zmian jest zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz poprawa ich jakości m.in. poprzez zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym.

Projekt wprowadza zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o działalności leczniczej.

Oprócz przyspieszenia tempa zwiększania nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2024 r., zawiera również przepisy dotyczące podniesienia wynagrodzenia lekarzom specjalistom oraz lekarzom rezydentom.

Według projektu wzrost nakładów na ochronę zdrowia, aby docelowo osiągnęły 6% PKB, w latach 2018–2023 nie może być niższy niż:

4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r. (obecnie jest to 4,67%);

4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r. (obecnie jest to 4,86%);

5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r. (obecnie jest to 5,03%);

5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r. (obecnie jest to 5,22%);

5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r. (obecnie jest to 5,41%);

5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. (obecnie jest to 5,60%).

Proponujemy również, aby odejść od zasady, zgodnie z którą wzrost środków na ochronę zdrowia przeznacza się w pierwszej kolejności na finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. W projekcie zrezygnowano z tego zapisu. Aby zmniejszyć kolejki, większe środki będą przeznaczane na wszystkie świadczenia gwarantowane.

Projekt zmienia zasady finansowania dyżurów medycznych pełnionych podczas szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. Lekarzom odbywającym szkolenie w ramach rezydentury będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie dyżuru na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, przybędzie ono finansowane przez ministra zdrowia.

Aby zachęcić młodych lekarzy do pracy w publicznej ochronie zdrowia projekt zakłada, że rezydenci, którzy zobowiążą się do pracy w publicznych podmiotach ochrony zdrowia w Polsce przez dwa lata po zakończeniu specjalizacji, będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie podczas szkolenia:

o 700 zł – w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowych dziedzinach medycyny,

o 600 zł – w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w pozostałych dziedzinach.

Odpowiednią deklarację rezydent złoży za pomocą SMK do podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, w którym jest zatrudniony. Wyższe wynagrodzenie będzie otrzymywał od kolejnego miesiąca po jej złożeniu.

Jeśli będzie pobierał wyższe wynagrodzenie tylko przez część szkolenia specjalizacyjnego – dwuletni okres wykonywania zawodu również się skróci. O tym jak długo młody lekarz będzie musiał realizować to zobowiązanie, poinformuje go wojewoda poprzez SMK – po potwierdzeniu zakończenia specjalizacji.

Aby polepszyć warunki pracy lekarzy specjalistów w publicznym systemie ochrony zdrowia, projekt zwiększa ich wynagrodzenie zasadnicze do 6750 zł brutto miesięcznie. Podwyżki otrzymają specjaliści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy zobowiążą się do nieudzielania tożsamych świadczeń u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z co najmniej jednego z zakresów wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6-13, 15 i 16 ustawy o świadczeniach.

Środki na podwyżki dla specjalistów będą przekazywać podmiotom leczniczym dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ.

Lekarze i lekarze dentyści, którzy pracują w publicznej ochronie zdrowia, zostaną objęci ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Jest to związane z koniecznością zapewnienia niezakłóconego i należytego udzielania przez nich świadczeń.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311209/katalog/12505926#12505926

źródło: Ministerstwo Zdrowia