Lewiatan: MZ nie chce by rezydenci pracowali w opiece długoterminowej

Przyznanie podwyżki lekarzom, którzy będą pracowali tylko u jednego pracodawcy, np. w szpitalu, utrudni funkcjonowanie wielu placówek medycznych. Problem mogą mieć przede wszystkim placówki opiekuńczo-lecznicze – alarmuje Konfederacja Lewiatan. Taką rygorystyczną propozycję zawiera projekt ustawy dotyczący szybszego wzrostu nakładów budżetowych na ochronę zdrowia.

„Lekarz, po ukończeniu specjalizacji, będzie mógł się zobowiązać do podpisania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w placówce mającej umowę z NFZ. W zamian otrzyma wyższe wynagrodzenie. Niestety, wprowadzono przepis wskazujący, że lekarz nie będzie mógł jednocześnie pracować u innego świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ. Zaproponowanie tak rygorystycznych obostrzeń utrudni funkcjonowanie wielu placówek” – ostrzega dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspert ds. polityk publicznych.

W ramach katalogu wyłączeń wskazano m.in. podmioty prowadzące opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą w ramach opieki długotrwałej.
Jak wskazują zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan pracodawcy, taka zmiana będzie miała niekorzystny wpływ na realizację stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych posiadających kontrakt z NFZ.
1. Z reguły zakłady stacjonarne są dodatkowymi miejscami pracy dla lekarzy, stąd obawa, że nikt z nich nie będzie zainteresowany pracą jedynie w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej realizujących świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. A jeżeli nawet znajdzie się lekarz chętny do pracy, to przy obecnym finansowaniu, placówki nie będzie stać na wypłatę tak wysokich uposażeń.
2. Przy obowiązujących szczegółowych kryteriach wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami, placówka, która wygrała konkurs, musi utrzymać przez okres trwania umowy (obecnie 5-lat) zgłoszony do konkursu stan zatrudnienia lekarzy. Proponowana zmiana może wpłynąć na ciągłość wykonywania świadczeń w takich placówkach.
3. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prowadziła w 2017 r. wycenę świadczeń w zakładach stacjonarnych. Niestety proponowane podwyższenie wyceny świadczeń rozłożono na lata 2018–2022.