Rząd przyjął ustawę o IKP

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w którym zapisano wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta (IKP) – bezpłatnej aplikacji internetowej, która zapewni dostęp do informacji o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

IKP umożliwi pacjentowi w szczególności:
· dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej (zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej); w ramach tego dostępu zaplanowano m.in. dostęp do informacji o: receptach refundowanych, udzielonych świadczeniach, w tym wysokości środków publicznych wydatkowanych na ich sfinansowanie, listach oczekujących na świadczenie, skierowaniach, zleceniach na wyroby medyczne oraz złożonych deklaracjach wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ; ponadto, jeżeli pacjent zidentyfikuje na liście przypisanych do niego świadczeń, takie, które nie zostało mu udzielone, będzie mógł poinformować o tym NFZ za pośrednictwem IKP;
· dostęp do informacji o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie do tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;
· składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta lub udostepnienie jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy bądź oświadczeń o wycofaniu zgody;
· składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia lub oświadczeń o wycofaniu zgody;
· składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowie takiej zgody;
· dostęp do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich (ZUS zapewni pacjentowi taki dostęp);
· dostęp do informacji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę (założono, że informacje będą dotyczyły również danych historycznych);
· dostęp do informacji o wysokości kwoty refundowanej dla poszczególnych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wydanych usługobiorcy.

Ponadto, nowe przepisy zobowiązują NFZ do zapewnienia jednostce podległej ministrowi zdrowia, odpowiedzialnej za internetowe konta – dostępu do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, o kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń oraz posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie do tego prawa. Dzięki temu, dane te będą również dostępne przez IKP.

Dopuszczono też zamieszczanie w dokumentacji medycznej pacjenta informacji o kwocie środków publicznych, należnych podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej za ich udzielenie. Oznacza to, że pacjent będzie mógł otrzymywać informacje o wysokości środków publicznych przeznaczonych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń nie tylko z NFZ i za pośrednictwem IKP, ale także z dokumentacji medycznej.

Nowe przepisy umożliwią pacjentowi dostęp do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), również za pośrednictwem IKP. Będzie możliwy także odwrotny dostęp – dostęp do IKP za pośrednictwem ZIP.

Z kolei usługodawców i podmioty prowadzące rejestry medyczne zobowiązano do zapewniania zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez ministra zdrowia. Ponadto, wymagania te przed ich zamieszczeniem w BIP mają podlegać konsultacjom z usługodawcami i podmiotami prowadzącymi rejestry medyczne.

Obecnie większość funkcjonujących systemów jest nieinteroperacyjna, czyli w praktyce nie są one w stanie wymieniać między sobą informacji, nie mogą się wzajemnie wspierać przy obsłudze użytkowników oraz nie zapewniają porównywalności i kompletności informacji. Wprowadzone regulacje to zmienią – powstanie jednolity, wystandaryzowany i spójny system zarządzania informacjami i danymi. Skorzysta na tym pacjent, który będzie miał łatwiejszy kontakt z systemem zdrowia – łatwiejsze będzie informowanie go o gotowych wynikach badań za pomocą SMS lub e-mail, co umożliwi mu szybkie umówienie wizyty u lekarza.

Pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty, podobnie jak lekarze, nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, ale również po badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Jednocześnie, wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne – będzie mogło następować również bez zbadania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem jego zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Terminy, do których wybrane funkcjonalności IKP powinny zostać uruchomione najpóźniej:
– do 1 stycznia 2019 r. – składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie osobie upoważnionej dokumentacji medycznej lub udostępnienie danych, w tym jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy; składanie oświadczeń o wyrażaniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia;
– do 30 września 2019 r. – dostęp do informacji o posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, podstawie do tego prawa oraz do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej; składanie oświadczeń o wyrażaniu zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, dostęp do informacji o: wystawionych zwolnieniach lekarskich, wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokości kwoty podlegającej refundacji.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.