Rząd przyjął ustawę o zawodzie pielęgniarki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt umożliwi kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych także w formie niestacjonarnej. Wprowadza także 6 dniowy płatny urlop szkoleniowy. Urlop ten będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej, będą mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodach: pielęgniarki lub położnej. Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych czy opiekunów medycznych.

Zgodnie z projektem, program studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach, będzie taki sam jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.

„Zaproponowane rozwiązanie powinno realnie wpłynąć na zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo” – podkreśla w komunikacie KPRM.

Według danych OECD, w 2015 r. wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców Polski wynosił 5,2, natomiast średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców w krajach OECD ukształtował się w 2015 r. na poziomie 9,0.