Jest projekt o wynagrodzeniu zasadniczym lekarzy stażystów

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia o wysokości wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów. Od 1 stycznia do 31 marca br. ma ono wynieść 2,6 tys. zł brutto, a od 1 kwietnia – 2,7 tys. Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Zgodnie z ww. rozporządzeniem od dnia 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów. Wysokość wynagrodzenia jest ustalona z uwzględnieniem przepisów § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów wyniesie:2 600 zł brutto w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
„Natomiast, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe i uwzględniając charakter wykonywanego zawodu, proponuje się kolejne zwiększenie wynagrodzenia lekarzy stażystów, tj. 2 700 zł brutto od 1 kwietnia 2020 r.” – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

„Projektowane rozporządzenie nie powoduje dodatkowych skutków dla sektora finansów publicznych. Podwyżka wynagrodzenia zostanie sfinansowana w ramach środków finansowych zaplanowanych w Funduszu Pracy na 2020 r. w kwocie 2 243 053 tys. zł., z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych” – czytamy dalej.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. z wyjątkiem § 2, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.