Innowacyjna terapia raka jajnika nagrodzona

Niraparib, inhibitor PARP zarejestrowany w leczeniu nawrotowego raka jajnika, otrzymał prestiżową nagrodę „Innowatory Wprost” w kategorii Farmacja. Jest to terapia stosowana do leczenia podtrzymującego, mogącego hamować wzrost nowotworu, niezależnie od statusu mutacji genu BRCA.

W Polsce rozpoznaje się rocznie ponad 3,5 tysiąca przypadków zachorowań na raka jajnika i liczba ta systematycznie rośnie – wynika z raportu „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 roku”. Rak jajnika stanowi czwartą przyczynę zgonów wśród wszystkich nowotworów złośliwych występujących u kobiet w naszym kraju, a umieralność z powodu tego nowotworu w Polsce jest ponad 15% wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej – podaje Krajowy Rejestr Nowotworów.

„Nazywany jest cichym zabójcą, gdyż przez długi czas daje niespecyficzne objawy. Aż w 70% przypadków jest rozpoznawanych w późnym stadium, kiedy nie jest możliwe całkowite wyleczenie. Dla większości pacjentek leczenie raka jajnika staje się cyklem następujących po sobie okresów nawrotów i coraz krótszych okresów wolnych od objawów choroby” – stwierdzono w laudacji.

Ponad 50% zachorowań dotyczy kobiet między 50. a 69. rokiem życia. W większości przypadków nie stwierdza się związku nowotworu z mutacjami w genach BRCA1/2. Podłoże genetyczne występuje jedynie u 15 do 24% pacjentek z rakiem jajnika.

Szansą dla kobiet chorujących na rak jajnika, niezależnie od mutacji genowej BRCA, jest terapia podtrzymująca inhibitorami PARP, które hamują wzrost nowotworu.

„Do tej pory to leczenie w Polsce jest możliwe tylko dla grupy kobiet z mutacją w genach BRCA 1/2. Takie leczenie jest jednak skuteczne także u kobiet, które nie mają tej mutacji” – przedstawiono w laudacji.

Dr n. med. Artur Chodkowski, dyrektor obszaru leczenia specjalistycznego i onkologii oraz członek zarządu GSK, odbierając nagrodę z rąk dyrektor Narodowego Instytutu Leków, dr n. farm. Anny Kowalczyk powiedział: „Dziękuję za tę prestiżową nagrodę, która uznaje innowacyjność i przełomowość terapii leczenia raka jajnika w Polsce” i jednocześnie wyraził nadzieję, że „każda Polka powinna mieć możliwość takiego leczenia, jak potrzebuje”.

W lipcu 2020 r. prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych pozytywnie zaopiniował udostępnienie niraparibu, inhibitora PARP zarejestrowanego w leczeniu nawrotowego raka jajnika, dla wszystkich chorych z nawrotem choroby, zarówno z mutacją BRCA, jak i bez mutacji BRCA5 w ramach procedury Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL).

Wyniki badania NOVA wykazały u pacjentek stosujących niraparib statystycznie istotne wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) w grupach pacjentek otrzymujących niraparib w porównaniu z grupami otrzymującymi placebo, niezależnie od statusu mutacji BRCA. W kohorcie pacjentek bez mutacji gBRCA, mediana czasu przeżycia wolnego od progresji (mPFS) była ponad 2 razy dłuższa w grupie pacjentek leczonych niraparibem, w porównaniu do pacjentek otrzymujących placebo i wynosiła 9,3 miesiąca. Wśród pacjentek ze stwierdzoną mutacją gBRCA wykazano 4-krotne wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji w porównaniu z placebo. Mediana PFS w grupie przyjmującej niraparib wynosiła 21,0 miesięcy.

„Innowatory Wprost” to nagroda przyznawana od 2011 roku dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Konkurs jest kierowany do firm działających w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach polskiej gospodarki, a zawarte w nim pytania dotyczyły w tym roku wpływu innowacji na biznes przedsiębiorstwa oraz otoczenie, w którym funkcjonuje. Statuetki „Innowatorów Wprost” przyznano w 14 kategoriach i wręczono podczas uroczystej gali 30 września 2020 r.