Jest projekt rozporządzenia w sprawie budżetu na refundację

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. Zakłada on wzrost całkowitego budżetu na refundację.

W związku ze wzrostem całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym (2021 r.) w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzedzającym (2020 r.) ustala się kwotę środków finansowych przeznaczonych na:
1) finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej ustawą o świadczeniach – w wysokości 235 147 000 zł;
2) finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej – w wysokości 14 041 000 zł;
3) na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach – w wysokości 544 098 000 zł.

Minister Zdrowia jest obowiązany przez przepisy prawa – art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej ustawą o refundacji, do wydania przedmiotowego rozporządzenia.

Oczekiwane efekty obejmują zwiększenie kwoty całkowitego budżetu na refundację w wysokości 1 424 354 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie:
1) dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy o świadczeniach, w wysokości 235 147 000 zł;
2) przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej w wysokości 14 041 000 zł.

Jednocześnie ustalono kwotę środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach w wysokości 1 175 166 000 zł.

Wraz ze zwiększaniem całkowitego budżetu na refundację wzrosną nakłady na refundację, umożliwiając tym samym sukcesywne zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń gwarantowanych.

Uwagi należy zgłaszać do 23 listopada.

Projekt jest dostępny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339855/katalog/12733473#12733473