Lux Med i Hangartner skupili w wezwania 2,04 mln akcji Swissmedu

default

W wyniku wezwania do sprzedaży akcji Swissmed Centrum Zdrowia, ogłoszonego przez Lux Med i Bruno Hangartnera, przedmiotem transakcji nabycia przez Lux Med 2 030 287 akcji spółki. Ponadto, przedmiotem transakcji nabycia przez Lux Med, poza rynkiem regulowanym, było 10 050 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący: Biuro Maklerskie PKO BP.

Na początku lipca br. Lux Med i Bruno Hangartner ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 729 174 akcji, stanowiących 44,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Swissmed Centrum Zdrowia po cenie 10,49 zł za sztukę. Nabywającym akcje w wezwaniu był Lux Med.

Przedmiotem wezwania było 2 715 774 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki serii B (akcje publiczne) oraz 13 400 zdematerializowanych akcji zwykłych imiennych spółki serii A, które nie są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (akcje imienne, akcje prywatne).

Zapisy były przyjmowane od 28 lipca do 10 września br.

Jak informował wcześniej Swissmed, 6 lipca br. Lux Med (wzywający 1) i Bruno Hangartner (wzywający 2) zawarli porozumienie. Wzywający posiadali na datę wezwania łącznie 3 389 049 akcji spółki uprawniających do 3 389 049 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. ok. 55,39% ogólnej liczby głosów.

Swissmed informował też wcześniej, że główny akcjonariusz spółki – Bruno Hangartner zawarł z Lux Medem porozumienie w celu wspólnego nabywania akcji Swissmedu w ramach wezwania do sprzedaży 100% akcji, squeeze outu oraz wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. W osobnej umowie Hangartner zobowiązał się sprzedać Lux Medowi cały posiadany pakiet stanowiący ok. 55,39% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Swissmed jest notowany na GPW od października 2004 r.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

(ISBnews)