ŚIL: Polski Ład – co lekarz powinien wiedzieć

Śląska Izba Lekarska opracowała krótki przewodnik po Polskim Ładzie dla lekarzy. Polski Ład z 1 stycznia wprowadza wiele nowych rozwiązań które bezpośrednio wpływają na wysokość obciążeń podatkowych lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę lekarską lub podmiot leczniczy. Termin na podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie formy opodatkowania w 2022 mija 20 lutego 2022 – informuje ŚIL.

SKŁADKA ZDROWOTNA

Od 1 stycznia 2022 składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona od formy opodatkowania:
1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składka zdrowotna 9%, ryczałtowa, podstawa wymiaru uzależniona od przychodu:

do 60.000 przychodu rocznie – 60% przeciętnego wynagrodzenia, 305,56 miesięcznie
do 300.000 przychodu rocznie – 100% przeciętnego wynagrodzenia, 509,27 PLN miesięcznie
powyżej 300.000 przychodu rocznie 180% przeciętnego wynagrodzenia, 916,68 PLN miesięcznie

Do przykładowego wyliczenia zastosowano przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2020 roku.

2. skala podatkowa – składka uzależniona od dochodu, wysokość składki 9 % dochodu
3. podatek liniowy – składka uzależniona od dochodu, wysokość składki 4,9 % dochodu, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku 270 zł)

ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI PODATKÓW

z 1 stycznia 2022 likwidacji ulega możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej z wyjątkiem świadczenia usług bezpośrednio na rzecz pacjentów. Wszyscy lekarze i lekarze dentyści którzy świadczą usługi na rzecz pomiotów leczniczych i którzy obecnie korzystają z możliwości rozliczenia podatków kartą podatkową muszą na 2022 rok wybrać inną formę: ryczałt, zasady ogólne

z 17% do 14% zostanie obniżona, od 1 stycznia, stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86)

zwiększenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł – dotyczy rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej

podniesienie wysokości progu podatkowego do wartości 120 000 zł – dotyczy rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej

wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, dotyczy osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, to jest w przeliczeniu na jeden miesiąc od 5 701 zł do 11 141 zł – tylko dla rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej

począwszy od 1 stycznia 2022 deklaracje ZUS będą musiały być składane co miesiąc, również wtedy, gdy nie zaszły zmiany w podstawie obliczenia składek jak i wysokości samych składek

zmiana terminu składania deklaracji ZUS i płatności składek z 15 na 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu za który deklaracja jest składana

od 1 stycznia 2022 podstawą naliczania składki zdrowotnej będzie rzeczywisty dochód lub przychód

niektórych przypadkach podstawą naliczenia składki zdrowotnej będzie minimalne wynagrodzenie, które w 2022 roku wyniesie 3 010 zł

składka na rzecz ZUS za grudzień 2021 – zapłata składki (wszystkich jej składników, nie tylko składki zdrowotnej) do 31 grudnia 2021 pozwoli odliczyć wysokość zapłaconej składki zdrowotnej od podatku

INNE ZMIANY

zmiana przepisów w zakresie uznania za przychód z działalności gospodarczej również przychodu ze sprzedaży samochodu leasingowanego na firmę. Jeżeli samochód leasingowany wykupiony po 1 styczna 2022 do majątku prywatnego zostanie sprzedany przed upływem 6 lat, to stanowić to będzie przychód z tej działalności gospodarczej, który będzie powiększał dochód do opodatkowania

obniżenie górnego progu dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami „B2B” z obecnych 15 000 zł do 8 000 zł ze skutkami podatkowymi takimi jak obecnie czyli braku możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów podatkowych

wprowadzenie górnego progu 20 000 zł dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami i klientami „B2C”. Osoby fizyczne nabywające towary lub usługi od przedsiębiorców za kwoty przekraczające 20 000 zł będą musiały płacić przelewem

przedsiębiorcy (lekarze) muszą zapewnić swoim klientom (pacjentom) możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność jest faktycznie wykonywana, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (terminal płatniczy, blik, telefon lub przelew)

wszyscy przedsiębiorcy (lekarze) zobowiązani do użytkowania kas fiskalnych „on-line” od 1 lipca 2022 roku będą musieli zintegrować terminal płatniczy (jeśli taki posiadają) z kasą „on-line”, przewidziano karę nakładaną przez naczelnika urzędu skarbowego do 5 tysięcy w przypadku niewywiązania się z nałożonego obowiązku, podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęto przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i w roku następnym do wysokości 1 000 zł w roku podatkowym

Źródło i kalkulator są dostępne: https://izba-lekarska.org.pl/o-izbie/aktualnosci/polski-lad-co-lekarz-powinien-wiedziec-krotki-przewodnik