Porozumienie Zielonogórskie zrezygnowało z uczestnictwa w powołanym przez Ministra Zdrowia Zespole ds. zmian w POZ

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie (PZ) poinformował, iż dzisiaj (9 lutego) weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany Ogólnych Warunków Umów (OWU), przewidujące, iż zmiany zarządzeń Prezesa NFZ będą automatycznie wiązać świadczeniodawców POZ, bez konieczności aneksowania ich umów za zgodą obu stron.
„Oświadczamy, że zmiany te nie są akceptowalne przez Federację PZ i zostały wprowadzone w życie bez naszej zgody” – czytamy w komunikacie.

„Informujemy też, że również bez zgody Federacji Minister Zdrowia wprowadził w życie przepisy nakazujące obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia badania fizykalnego osób COVID- 19+ powyżej 60-ego roku życia” – czytamy dalej.

„Wobec powyższego, uwzględniając fakt ignorowania opinii Federacji we wprowadzaniu w życie kolejnych unormowań prawnych, przedstawiciele Federacji PZ zrezygnowali z uczestnictwa w powołanym przez Ministra Zdrowia Zespole do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej”.

Podstawa prawna:

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 236)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2022, poz. 151)