ABM wesprze badania dot. opracowania nowych leków generycznych i biopodobnych

Agencja Badań Medycznych wesprze badania dotyczące opracowania nowych leków generycznych i biopodobnych. Do naukowców trafi 150 mln zł.
Aktualnie nawet 40% leków sprzedawanych w Unii Europejskiej pochodzi z Azji, a 80% substancji aktywnych jest produkowanych w Chinach i Indiach. W Polsce tylko około 30% leków sprzedawanych w aptekach pochodzi z produkcji lokalnej. Wsparcie rynku leków generycznych i biopodobnych przez Agencję Badań Medycznych ma przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego, uniezależnienia Polski od zagranicznych producentów i dostawców oraz wzrostu PKB.

Pandemia Sars-CoV-2 ujawniła szereg problemów związanych z systemem opieki zdrowotnej. W warunkach kryzysowych, łańcuchy dostaw od producentów zagranicznych mogą ulec przerwaniu i doprowadzić do deficytów stwarzając dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Bezpieczeństwo lekowe może zagwarantować produkcja podstawowych leków w kraju. Dlatego też kluczowe jest stworzenie w Polsce odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego, aby zachęcić do zainwestowania w produkcję gotowych leków, zwłaszcza generycznych oraz biopodobnych. Ma to celu również uniezależnienie Polski od zagranicznych producentów i dostawców leków.

„Produkty te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony zdrowia i dobrostanu obywateli, zapewniają możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki epidemiologiczne oraz będą wspierały mechanizmy związane z utrzymaniem konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważonej produkcji farmaceutycznej, przy uwzględnieniu potrzeb pacjentów i systemu opieki zdrowotnej” – wyjaśnia Radosław Sierpiński, prezes ABM.

Obok zapewnienia bezpieczeństwa lekowego państwa, ważny jest także aspekt gospodarczy. Większa produkcja leków na terenie Polski będzie miała przełożenie na wzrost PKB i większe zatrudnienie. Ponadto nieodłącznym elementem projektów B+R jest rozwój innowacyjności.

„Zwiększenie środków na rozwój ułatwi przyciągnięcie zagranicznych inwestycji, ale również zatrzymanie w kraju naukowców oraz absolwentów uczelni wyższych. Inwestycja w innowacyjność ma zatem przełożenie na wzrost potencjału całej gospodarki oraz wzmocnienie pozycji kraju na arenie międzynarodowej” – podkreśla Sławomir Gadomski, zastępca Prezesa ABM ds. finansowania badań.

Polski przemysł farmaceutyczny stanowi jedną z najbardziej strategicznych branż kraju. Według PZPPF (Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego) jest on największym w Europie Środkowej i szóstym w całej UE. Znaczna część firm to producenci leków generycznych i biopodobnych. W raporcie z 2020 r. przygotowanym przez Krajowych Producentów Leków, dotyczącym wpływu sektora farmaceutycznego na gospodarkę państwa, liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów farmaceutycznych (wg PKD) wzrosła z 281 w 2010 r. do 378 w 2018 r. W raporcie wskazano również, że polski handel zagraniczny produktami farmaceutycznym charakteryzuje się stałym ujemnym saldem wymiany. Import wyrobów farmaceutycznych w ostatnich latach wzrastał do 2017 r., w kolejnych latach był redukowany wzrostem eksportu, jednak nie pozwoliło to na całkowitą redukcję ujemnego salda. Autorzy raportu wskazali, iż wynika to z prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia polityki lekowej opartej na wprowadzaniu coraz większej liczby nowych leków innowacyjnych i faworyzowaniu najtańszych generyków pochodzących z importu.

W ramach Konkursu dopuszczone będzie składanie Wniosków dotyczących Projektów znajdujących się na różnych fazach rozwoju – zarówno tych będących w fazie pomysłu, jak i Projektów wymagających przeprowadzenia prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają działania z zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze. Jednak niezależnie od fazy początkowej w jakiej znajduje się Projekt, musi on zakończyć się rejestracją i wdrożeniem produktu leczniczego do produkcji w ramach własnej działalności gospodarczej Beneficjenta lub w ramach działalności gospodarczej podmiotu trzeciego (udzielenie licencji podmiotowi trzeciemu przez Beneficjenta lub sprzedaż praw podmiotowi trzeciemu przez Beneficjenta).

Konkurs ma na celu wsparcie finansowe prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowywania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych leków dopuszczonych do obrotu, leków generycznych oraz leków biopodobnych.