W MZ powstanie zespół do wspierania Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego

W Ministerstwie Zdrowia powstanie zespół do spraw wspierania realizacji Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022–2031.

Do zadań zespołu – jak czytamy w zarządzeniu resortu w tej sprawie – należy m.in. wyznaczanie propozycji kierunków działań w obszarach priorytetowych oraz opracowanie raportu identyfikującego bariery prawne uniemożliwiające lub utrudniające rozwój sektora biomedycznego wraz z propozycją zmian.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Prezes Agencji Badań Medycznych;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,
d) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
e) przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
f) przedstawiciel Narodowego Centrum Nauki,
g) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,
h) przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
i) przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych,
j) trzech przedstawicieli Agencji Badań Medycznych,
k) przedstawiciel Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”,
l) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
m) przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
n) przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych,
o) przedstawiciel Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed,
p) przedstawiciel Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.