PASMI: nie! całkowitemu zakazowi reklamy leków

Pod koniec stycznia do Ministerstwa Zdrowia trafiła petycja o wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy leków, wyrobów medycznych i suplementów diety skierowanych do społeczeństwa, uregulowanie reklamy skierowanej do lekarzy oraz zakazu sprzedaży w aptekach produktów nie związanych z procesem leczenia.

 

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w tej sprawie.

„Postulaty autora petycji są niezgodne z przepisami unijnymi, które reklamę produktów leczniczych adresowaną do publicznej wiadomości wymieniają jako jedną z podstawowych, dozwolonych form prowadzenia reklamy leków. Co więcej, całkowity zakaz reklamy jest nie tylko wbrew przepisom prawa unijnego, ale ogranicza prawo pacjentów do informacji o dostępności produktów, a także obniża konkurencyjność polskich producentów, którzy zostaliby pozbawieni możliwości prezentowania swoich produktów. Propozycja wycofania z obrotu aptecznego produktów nie związanych z procesem leczenia stanowi ograniczenie swobody wyboru przez konsumentów tej kategorii produktów oraz pozbawia konsumenta kontaktu z fachowym personelem aptecznym” – czytamy w oświadczeniu.
Według PASMI pozbawienie aptek tego asortymentu będzie miało również negatywne skutki  ekonomiczne, bo obniży „w sposób istotny” rentowność aptek.
Związek przypomina, że autor petycji uzasadnia swoje postulaty nieaktualnym stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia. 16 września 2016 w sprawie reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. „W okresie półtora roku jaki minął od stanowiska NRL podjęto szereg działań wprowadzających zmiany w obszarze reklamy. Przede wszystkim wszedł w życie Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, trwają też prace nad nowelizacją Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia” – przypomina PASMI.

Jednocześnie zwraca uwagę, że firmy reprezentujące sektor farmaceutyczny, medyczny i żywnościowy od dawna podejmują wszelkie starania, aby kwestie ewentualnych nieprawidłowości, o których mowa w petycji, będące wynikiem niedoprecyzowania przepisów prawa, doprecyzować na poziomie samoregulacji branżowych, dlatego są sygnatariuszami kodeksów etycznych dotyczących zarówno reklamy produktów leczniczych OTC, jak i suplementów diety (Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety).