Ministerstwo ogłosiło konkurs na prezesa NFZ. Czy Jacyna straci swoje stanowisko?

Resort zdrowia ogłosił konkurs na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie urzędujący prezes Andrzej Jacyna jedynie pełni obowiązki szefa. Jednocześnie jest również wiceprezesem ds. medycznych. Czy to oznacza, że straci swoje stanowisko?

Ogłoszenie ukazało się dzisiaj na stronach kancelarii Prezesa rady Ministrów.

„Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Prezesa Funduszu powinien spełniać warunki określone w art. 102a ust. 1 ustawy, tj. być osobą, która: posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, medycyny, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania; jest obywatelem polskim; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada kompetencje kierownicze; posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia” – czytamy w ogłoszeniu.

Dokumenty można składać do 25 maja. Ich wykaz można znaleźć: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nabor-na-wyzsze-stanowi/4968,Nabor-na-stanowisko-Prezesa-Narodowego-Funduszu-Zdrowia.html