Jest rozporządzenie w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi trafił właśnie do konsultacji społecznych.

„Dotychczasowe upoważnienie do wydania rozporządzenia w zakresie sposobu stosowania, dokumentowania i oceny stosowania przymusu bezpośredniego, zawarte w art. 18 ust. 11 ustawy, zostało uchylone przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nowe upoważnienie jest odpowiednio zmodyfikowane i jego aktualne brzmienie nie uwzględnia tych regulacji dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego, które z aktu wykonawczego przeniesione zostały do ustawy” – czytamy w uzasadnieniu.

Resort zdrowia podkreśla również, że aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 740) wydane na podstawie uchylonego już art. 18 ust. 11 ustawy, zostało utrzymane w mocy do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowego upoważnienia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia obejmuje regulacje w następującym zakresie:
1) sposobu dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sposób dokonywania oceny zasadności jego zastosowania;
2) sposobu przeprowadzania oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej;
3) rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sposobu dokonywania oceny zasadności jego zastosowania przez osoby uprawnione albo upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów ustawy do podejmowania decyzji w powyższych sprawach w karcie zastosowania przymusu bezpośredniego, której wzory będą określone w załącznikach do rozporządzenia. W projekcie rozporządzenia określa się również, co obejmuje karta zastosowania przymusu bezpośredniego, a także zakres oceny zasadności jego zastosowania.

Natomiast w odniesieniu do przeprowadzania oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej, w regulacjach projektowanego aktu wprowadza się wzór dokumentu, w którym zgodnie z postanowieniami ustawy, co 15 minut będzie dokonywana adnotacja dotycząca oceny stanu fizycznego ww. osoby, a także zakres badań i informacji, które muszą być uwzględnione przy przeprowadzaniu powyższej oceny.
Proponowany termin wejścia w życie przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia określony został na 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.