Nadzór nad e-papierosami w Biurze do spraw Substancji Chemicznych

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie statutu Biura ds. Substancji Chemicznych został skierowany do konsultacji społecznych. Zmiany są konieczne ze względu na wejście w życie zmienionej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wdrażającej postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE (tzw. dyrektywy tytoniowej).

Jak czytamy w uzasadnieniu zmiany mają spowodować sprawniejszą oraz bardziej racjonalną strukturę organizacyjną biura.
Do zadań pracowników Biura, zaliczyć należy:
1) przyjmowanie od producentów i importerów zgłoszeń, informacji lub sprawozdań dotyczących wprowadzanych do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub wyrobów ziołowych;
2) wydawanie zezwoleń na udostępnianie po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo udostępnianie po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu nowatorskich wyrobów tytoniowych;
3) monitorowanie rozwoju rynku wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, biorąc pod uwagę wszystkie dowody, że stosowanie papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych prowadzi do uzależnienia od nikotyny a ostatecznie do spożycia wyrobów tytoniowych;
4) weryfikację maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów;
5) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji na temat wyrobów tytoniowych, wykazu priorytetowego dodatków zawartych w papierosach i tytoniu do samodzielnego skręcania;
6) dokonywanie oceny, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny, zawiera środek aromatyzujący, zawiera zakazane dodatki lub zawiera dodatki w ilościach, które znacznie lub w wymiernym stopniu zwiększają jego właściwości uzależniające, toksyczność lub właściwości CMR, o których mowa w art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446);
7) przyjmowanie informacji o wszystkich podejrzewanych i niepożądanych dla zdrowia ludzkiego działaniach papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych;
8) nakładanie kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków przewidzianych w ustawie;
9) przyjmowanie opłat wynikających z ww. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Projekt rozporządzenia jest dostępny: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12317250/12542558/12542559/dokument363278.pdf