Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie to realizuje zapisy porozumienia z 9 lipca 2018 r. dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wchodzi ono z mocą od 1 lipca 2019 r. Zmiana ma na celu realizację wzrostu kwoty pochodnych od wynagrodzeń wypłaconym pielęgniarkom i położnym.

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-922019dsoz,6972.html