Komisja rekomenduje Senatowi przyjęcie ustawy budżetowej z poprawkami

Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje Senatowi przyjęcie budżetu na rok 2020 z poprawkami. Za budżetem głosowało 6 senatorów, nikt nie był przeciwny, trzech senatorów wstrzymało się od głosu.

Poprawki zakładają m.in. zwiększenie finansowania Kancelarii Senatu, przywrócenie Senatowi środków na prowadzenie spraw polonijnych, zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), a także przekazanie 1,95 mld zł na leczenie chorób nowotworowych.

Senatorowie Komisji rekomendują m.in. zwiększenie dotacji na zagraniczną pomoc rozwojową o 75 mln zł, przekazanie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych oraz zwiększenie subwencji oświatowej. Chcą też wyższej o 3 mln zł dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności (ECS).

Popierają zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Kancelarii Senatu oraz przekazanie środków na sprawy polonijne do Kancelarii Senatu.

Jednocześnie opowiadają się też za przekazaniem dodatkowych środków z budżetu utworzenie rezerwy celowej na walkę ze smogiem, której budżet miałby wynosić blisko 1,1 mld zł (środki na ten cel miałyby zostać przesunięte, głównie z działów: obsługa długu i fundusze europejskie).

Kolejnym etapem jest debata nad budżetem na posiedzeniu plenarnym Senatu i głosowania. Posiedzenie Senatu, na którym ma być rozpatrzony budżet zaplanowano na 25-27 lutego (początek dziś o godz. 15:00).

Zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7% w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%, a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść 6,3%.

W prognozach brano pod uwagę m.in. zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, rozszerzenie Małego ZUS (Mały ZUS Plus), a także skutki planowanych działań w zakresie promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów oraz zmniejszenia „szarej strefy” w obrocie odpadami. Wśród dochodów uwzględniono wpłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) w wysokości 7,1 mld zł oraz przychody wynikające ze zmian dotyczących otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

(ISBnews)