Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

„Jej celem jest zmiana struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wzmocnienie pozycji wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie” – czytamy w uzasadnieniu.

Wśród najistotniejszych zmian należy wymienić:
– upoważnienie Głównego Inspektora Sanitarnego do wydawania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaleceń, wytycznych i poleceń,
– przyznanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencji do powoływania i odwoływania – za zgodą właściwego wojewody – państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania i odwoływania – po zasięgnięciu opinii wojewody – państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych,
– ustanowienie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego organem zespolonej administracji rządowej w województwie,
– wyłączenie możliwości zajmowania stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego, jego zastępcy, państwowego inspektora sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego przez osobę, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub służyła w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowała z tymi organami,
– uregulowanie wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych i składania oświadczeń o stanie majątkowym przez państwowych inspektorów sanitarnych,
– wprowadzenie kompleksowej regulacji problematyki funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej,
– likwidację, z dniem 1 lipca 2020 r., Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadania przejmie Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2020 r. W drodze wyjątku, z dniem 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy związane z likwidacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.