Obowiązuje zmienione rozporządzenie ws. izolatoriów

Od dziś (4 kwietnia) obowiązuje zmienione rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. 539) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w części II „Osoby objęte opieką izolatorium”:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do objęcia opieką w izolatoriach kwalifikują się osoby, o których mowa w części I ust. 1, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do izolatorium przez lekarza szpitala:”,
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) do otrzymania ujemnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 z materiału biologicznego pobranego przed przyjęciem do izolatorium;”;
2) w części IV „Standard opieki medycznej” po pkt 4 dodaje się zdanie: „Personel medyczny podmiotu leczniczego zapewniającego opiekę w izolatorium zwraca się o udostępnienie informacji o wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 osoby izolowanej do podmiotu, w którym test był wykonany lub który zlecił jego wykonanie”.

Całość dostępna: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332164/katalog/12676226#12676226