Komisja zdrowia za odrzuceniem w całości projektu tzw. ustawy COVID-19

Komisja zdrowia zaopiniowała negatywnie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Za odrzuceniem projektu ustawy w całości zagłosowało 19 członków Komisji. Przeciw było 17.

Opozycja wskazywała, że wprowadzone przez PiS poprawki wykraczają poza pierwotny zakres projektu, krytykowano m.in. zapis ws. rekompensat za organizację wyborów korespondencyjnych.

Warto przypomnieć, że założeniem projektu było ułatwienie kształcenia medyków w ochronie zdrowia, wsparcie procesów cyfryzacji, zmiany w zakresie dopuszczenia do obrotu niecertyfikowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jedna z wnioskowanych poprawek mówiła także o pionizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakłada ona m.in., że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie wykonywał prezes NFZ. Pozwala ona także na uzupełnienie zadania ministra właściwego do spraw zdrowia o możliwość podejmowania działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym o wydawanie poleceń Funduszowi. Posłowie wprost mówili o centralizacji Funduszu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos wniósł również poprawkę mówiącą o jednorazowej rekompensacie z budżetu państwa dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich, która dopuszczała możliwość głosowania korespondencyjnego. Jak wskazano w uzasadnieniu, „rekompensacie będą podlegały wyłącznie zasadnie poniesione koszty, związane bezpośrednio z realizacją polecenia premiera, o ile zostały one poniesione na zakup środków trwałych lub na wydatki, które jednocześnie nie mogą być wykorzystywane w bieżącej działalności”.