Sejm przyjął tzw. ustawę COVID-19

Sejm w całości przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.
Za za przyjęciem projektu zagłosowało 230 posłów, przeciw było 220.

Warto przypomnieć, że sejmowa Komisja Zdrowia była przeciwko. Opozycja wskazywała, że wprowadzone przez PiS poprawki wykraczają poza pierwotny zakres projektu, krytykowano m.in. zapis ws. rekompensat za organizację wyborów korespondencyjnych.

Warto przypomnieć, że założeniem projektu było ułatwienie kształcenia medyków w ochronie zdrowia, wsparcie procesów cyfryzacji, zmiany w zakresie dopuszczenia do obrotu niecertyfikowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jedna z wnioskowanych poprawek mówi także o pionizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakłada ona m.in., że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie wykonywał prezes NFZ. Pozwala ona także na uzupełnienie zadania ministra właściwego do spraw zdrowia o możliwość podejmowania działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym o wydawanie poleceń Funduszowi.