Celon Pharma chce pozyskać ok. 160 mln euro z emisji 13 mln akcji

Akcjonariusze Celon Pharma zadecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 15 lutego. Intencją zarządu jest pozyskanie kwoty około 160 mln euro z emisji 13 mln akcji.

„Pozytywna decyzja akcjonariuszy po głosowaniu na NWZA umożliwi wyemitowanie spółce łącznie do 15 mln akcji, lecz zarząd, w ramach przyznanego upoważnienia, zamierza zaoferować tylko 13 mln akcji w transzy podstawowej, a pozostałe 2 mln akcji w transzy dodatkowej zostanie wyemitowane jedynie w sytuacji dużego popytu. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z jednoczesnym przyznaniem prawa pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1% kapitału zakładowego” – czytamy w komunikacie.

Podjęta przez walne zgromadzenie decyzja upoważni zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w ciągu trzech lat od chwili rejestracji zmian w statucie spółki.

Intencją zarządu jest pozyskanie co najmniej około 160 mln euro z emisji 13 mln akcji.

Celon Pharma zamierza przeznaczyć środki z emisji głównie na program intensywnego rozwoju projektów innowacyjnych.

„Przed nami lata intensywnego rozwoju w segmencie leków innowacyjnych. Oprócz kolejnych projektów, planowanych w rozwoju klinicznym, które chcemy sfinansować do fazy II POC w ciągu kolejnych 5 lat, dla wybranych wskazań specjalistycznych chcemy mieć możliwość zakupu licencji technologicznych oraz finansowania rozwoju naszych projektów w III fazie. To pociąga za sobą rozbudowę mocy wytwórczych na potrzeby badań klinicznych, ale i sieci sprzedażowej poza granicami Polski” – powiedział prezes Celon Pharma Maciej Wieczorek, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, poza emisją akcji do finansowania tych planów posłużą także bezzwrotne dofinansowania (granty), płatności z komercjalizacji obecnie najbardziej zaawansowanych projektów innowacyjnych, jak również wpływy z bieżącego biznesu generycznego.

Przedmiotem decyzji NWZ będzie również głosowanie nad wprowadzeniem programów motywacyjnych dla pracowników oraz przejście na międzynarodowe standardy rachunkowości.

„Zgodnie ze wstępnymi założeniami, programy będą skierowane do pracowników, osób o kluczowym znaczeniu dla spółki oraz członków zarządu, z wyjątkiem Macieja Wieczorka. Obejmą one 200 tys. akcji (0,44/0,34%) rocznie, w ciągu 10 lat” – czytamy dalej.

Warunki objęcia akcji w ramach programu będą ustalane indywidualnie na podstawie celów związanych z zakresem obowiązków (przez radę nadzorczą dla członków zarządu i przez zarząd dla pracowników). Cena emisyjna akcji objętej programami motywacyjnymi będzie miała wartość nominalną, z opcją podwyższenia, gdy indywidualne cele osób uprawnionych będą oparte o wzrost wartości akcji na giełdzie, podano także.

„O wprowadzeniu programów motywacyjnych dyskutowaliśmy już od momentu IPO. Obecnie, mając na uwadze nasz rozwój biznesowy i organizacyjny, a przede wszystkim cele, które stawiamy sobie zarówno w segmencie innowacyjnym, jak i generycznym, jesteśmy w pełni gotowi na ich uruchomienie. Połączenie wzrostu wartości spółki z pracą dobrze zmotywowanego zespołu jest rozwiązaniem naturalnym dla spółek w sektorze life-science, stosowanym na całym świecie” – powiedział Wieczorek.

Spółka zamierza również zmienić standardy rachunkowości na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSSF).

„Jest to w dużej mierze odpowiedź na oczekiwania naszych akcjonariuszy, ale również przejście na standardy powszechnie stosowane w branżach związanych z rozwojem projektów innowacyjnych. Wraz z tymi zmianami zaplanowaliśmy szereg działań edukacyjno-informacyjnych dla inwestorów, które pozwolą dokładnie zrozumieć charakter i zasadność wprowadzanych zmian, a także na bieżąco rozwiewać wszystkie wątpliwości. Dodatkowo wraz z nowymi standardami wprowadzamy podział naszej sprawozdawczości finansowej na dwa segmenty: na działalność operacyjną (biznes generyczny) i działalność badawczo-rozwojową” – powiedziała członek zarządu i dyrektor finansowa Celon Pharma Iwona Giedronowicz.

Nowe standardy rachunkowości (MSSF) będą obowiązywać od sprawozdania za I kw. 2021. Spółka udostępni sprawozdanie finansowe za 2020 w obu standardach rachunkowości (PSR i MSSF), jak również dla celów porównawczych historycznie sprawozdania finansowe za 2019 i 2018 w MSSF.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)