MZ ogłasza program pilotażowy w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w POZ

Dziś (poniedziałek 19 lipca) ogłoszno rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Ma on kosztować 3 300 000 zł.

Celem wprowadzanego programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych jako narzędzia pozwalającego na bieżące monitorowanie w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, który ukończył 18. rok życia, przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wymaga dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i spełnia łącznie następujące warunki:
1) był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;
2) został poinformowany przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą:
etap organizacji (w trakcie którego minister zdrowia, min. dokona zakupu opasek telemedycznych, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania, wdroży funkcjonalność platformy DOM umożliwiającą realizację programu pilotażowego),
etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych, monitorować realizację programu pilotażowego oraz gromadzić dane służące do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 11) oraz etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu pilotażowego otrzymają od ministra opaski telemedyczne, które następnie przekażą pacjentom. „W efekcie umożliwi to lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej bieżące monitorowanie parametrów życiowych pacjentów. Lekarz POZ będzie obowiązany w ramach programu pilotażowego do bieżącego monitorowania stanu klinicznego pacjenta” – czytamy w rozporządzeniu.

Jak wyjaśnia MZ projekt rozporządzenia nie został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania, z uwagi na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Pełny tekst rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349152