Rada Przedsiębiorczości apeluje o przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień

Szczepienia prowadzone w populacji dorosłych aktywnych zawodowo są interwencją nie tylko efektywną kosztowo, ale przynoszącą wymierne korzyści związane z oszczędnościami – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Z uwagi na prognozowane zagrożenie wywołane czwartą falą pandemii oraz pojawianie się kolejnych odmian wirusa SARS-CoV-2, apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do przyspieszenia procesu immunizacji polskiego społeczeństwa – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości.

„Problem niezaszczepionych obywateli nie tylko zagraża systemowi ochrony zdrowia, ale także finansom publicznym (możliwy kolejny lockdown generujący olbrzymie straty dla gospodarki). Niezaszczepienie może w bliskiej perspektywie wiązać się nie tylko ze skutkami zdrowotnymi, ale także finansowymi (upadek pracodawcy, likwidacja miejsc pracy). Możemy temu zapobiec! Szczepienie się jest wyrazem odpowiedzialności obywatelskiej, w ramach której chronimy siebie oraz innych, przed negatywnymi skutkami wynikającymi z możliwego zakażenia się koronawirusem. Sukces na tym polu z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ryzyka pojawienia się kolejnych okresów zamrożenia gospodarki, które pociągają za sobą liczne perturbacje we wszystkich obszarach życia społecznego”.

Rada Przedsiębiorczości apeluje o:

wyposażenie podmiotów dysponujących określonymi miejscami lub decydujących o pojęciu określonych czynności w uprawnienie do żądania okazania zaświadczenia o poddaniu się szczepieniu – czyli uprawnienie do przetwarzania odpowiednich danych osobowych w zakresie immunizacji;

zapewnienie zwolnienia przedsiębiorcy odmawiającego dostępu osobom nieszczepionym do świadczonych przez siebie usług z ewentualnych negatywnych konsekwencji na płaszczyźnie prawa cywilnego, prawa wykroczeń i innych przepisów;

wprowadzenie zmian do kodeksu pracy, które miałyby na celu:

unormowanie przepisów w zakresie BHP, wprowadzających obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 konkretnych grup zawodowych oraz określenie narażenia na zakażenie COVID-19 jako czynnik biologiczny szkodliwy/niebezpieczny dla zdrowia;

umożliwienie pracodawcom pozyskiwania danych na temat szczepień i ich przetwarzania;

umożliwienie pracodawcom luzowania obostrzeń w zakresie bhp – wykorzystywanie danych nt. osób zaszczepionych dla potrzeb organizacji pracy (pewne ograniczenia dla osób niezaszczepionych, brak wymagania 1,5 m odstępu dla osób zaszczepionych, niestosowania przepisu o obowiązku noszenia maseczki jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,) oraz innych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy;

organizację szeroko zakrojonej akcji szczepień z wykorzystaniem „szczepieniobusów”(mobilnych punktów szczepień), które będą docierały zarówno do miejsc pracy, jak również do mniejszych miejscowości, oddalonych od stacjonarnych punktów szczepień. Należy zauważyć, że poziom zaszczepienia w wielu powiatach jest wciąż bardzo niski – dotyczy to w szczególności województw wschodnich i południowych. To tam należy poczynić największy wysiłek związany z dostarczeniem szczepionek jak najbliżej do obywateli, a także przekonać ich o korzyściach płynących z zaszczepienia (wskazując też na negatywne konsekwencje braku przyjęcia szczepionki);

wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego dla szczepień przeciw COVID-19 – z uwagi na pilną potrzebę uzyskania odporności populacyjnej, rekomendujemy niezwłoczne wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego wyłącznie dla szczepień przeciw COVID-19, który zapewni pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek. Utworzenie takiego funduszu zostało już zaproponowane w projekcie ustawy z dn. 18 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, ale nie znalazło swojego finału w postaci zmiany ustawy;

konieczność włączenia się przedstawicieli kościoła katolickiego oraz innych związków religijnych w akcję mającą na celu promocję szczepień;

zwalczanie fałszerstwa i wprowadzenie obowiązku posługiwania się na szeroką skalę cyfrowymi certyfikatami szczepień.

Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę na to, że działaniem o fundamentalnym znaczeniu jest informowanie obywateli o szczepieniach, w szczególności rozwiewanie wszelkiego rodzaju obaw, spokojne tłumaczenie i wyjaśnianie wątpliwości oraz odpowiadanie na pojawiające się pytania. Dotyczy to także przeciwdziałania antyszczepionkowej propagandzie oraz fake newsom, które są regularnie rozsiewane, głównie w Internecie.